Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Mot negativa utsläpp

Vår satsning på infångning och lagring av koldioxid

Preems raffinaderier hör till de största punktutsläppskällorna av koldioxid i Sverige. Vi arbetar därför aktivt för att möjliggöra infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage). Tester har genomförts med gott resultat, och planen är att upprätta fullskaliga anläggningar i slutet på 2020-talet.

Under närmare tre år har pilotprojektet ”Preem CCS” analyserat allt från infångning till lagring av koldioxid. Resultaten visar att tekniken går att genomföra, men det återstår en del praktiska frågor.

Med hjälp av en CCS-anläggning skulle Preem kunna minska utsläppen från raffinaderiet i Lysekil med upp till 500 000 ton. Det är närmare en fjärdedel av raffinaderiets totala koldioxidutsläpp.

FAKTA: Koldioxidinfångning (CCS)

CCS står för Carbon Capture Storage (Geologisk lagring av koldioxid) och är en välbeprövad teknik för att avskilja koldioxid och därefter transportera den till geologisk lagring under havsbotten. På samma sätt som naturen själv lagrar olja och gas.

Så mycket kan koldioxidutsläppen minska

Koldioxidutsläppen i Sverige ligger i dagsläget på cirka 50 miljoner ton per år. Om man även räknar med utsläpp från biogena källor så blir utsläppen totalt cirka 70 miljoner ton per år.
Genom att införa koldioxidavskiljning på de 27 svenska industrianläggningar som släpper ut mer än en halv miljon ton om året skulle man kunna minska utsläppen med 23 miljoner ton, varav 14 miljoner ton av fossilt ursprung.

Källa: Rapporten ”Avskiljning, transport och lagring av koldioxid i Sverige” av Filip Johnsson och Jan Kjärstad, Chalmers Tekniska Högskola (2019).

  • Infångning

    Koldioxiden separeras från rökgaserna och komprimeras till flytande form.

  • Transport

    Den flytande koldioxiden fraktas med fartyg till en temporär lagring.

  • Lagring

    Koldioxiden exporteras via ett rörsystem till den permanenta lagringen 1000-3300 meter under havsbotten.

Våra planer för koldioxidinfångning

• I Projekt Preem CCS ser vi på möjligheterna att bygga en anläggning för CCS i Lysekil. Under 2020 testade vi att fånga in koldioxid på raffinaderiet i Lysekil med gott resultat.

• Vi planerar också att installera utrustning för infångning, rening och förvätskning av koldioxid på raffinaderiet i Göteborg. En förutsättning för detta är att HVO-projektet för ökad tillverkning av förnybara drivmedel genomförs.

• Preem är en av aktörerna i CinfraCap, ett unikt samverkansprojekt i Göteborg för att hitta ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt att transportera och mellanlagra infångad koldioxid.

• Tanken är att den infångade koldioxiden ska förvätskas för att sedan transporteras till Northern Lights-projektets blivande lagringsplats, i berggrunden under Nordsjön.

• Tekniken beräknas minska Preems koldioxidutsläpp med en halv miljon ton per år, och är ett av många steg på väg mot målet om en klimatneutral värdekedja 2035.