Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Synsat-projektet

Vi utökar produktionen av förnybar diesel

Så ställer vi om till mer förnybart

På raffinaderiet i Lysekil pågår ombyggnationen av den så kallade Synsat-anläggningen som producerar diesel. Anläggningen byggs om för att möjliggöra förnybar inblandning som utökar Preems förnybara produktionskapacitet med cirka 900 000 kubikmeter per år.

Projektet innebär även att motsvarande mängd fossilt fasas ut. Ombyggnationen pågår och förväntas vara färdig under första halvåret 2024. 

Minskade koldioxidutsläpp i sista ledet

85 procent av koldioxidutsläppen i Preems värdekedja sker i användarledet. Tillverkningen står för cirka 4 procent. Den ombyggda Synsat-anläggningen minskar de fossila koldioxidutsläppen i användarledet med 1,2–1,7 miljoner ton per år. Utsläppen av koldioxid vid raffinaderiet kommer inte att öka.

 

Så funkar det att göra diesel med förnybar inblandning

Karta över hur processen funkar för att ta fram förnybar diesel.

 

 

 1. LEVERANS OCH LAGRING AV RÅVARA
  Den förnybara råvaran, till exempel tallolja eller rapsolja, levereras till raffinaderiet med fartyg. Där mellanlagras den i tankar för att sedan pumpas in i anläggningen och blandas med övrig råvara.

 2. SYRET AVLÄGSNAS
  Förnybar råvara innehåller syre, som behöver tas bort. Det sker i en nybyggd reaktor genom att stora mängder vätgas tillförs och binder syret. Restprodukten blir vatten.

 3. VATTNET RENAS
  I en ny survattenstripper renas restvattnet på svavelväte för att antingen återanvändas i övriga delar i raffinaderiet eller skickas till rening i Preems avloppsreningsverk.

 4. RENING FRÅN SVAVEL
  Produkten går vidare till en befintlig reaktor för att renas på svavel från den fossila råvaran. Liksom i förra reaktorn sker det vid ett tryck på cirka 50 bar och en temperatur på 300–400 grader. Svavlet fångas in och återvinns.

 5. AROMATER TAS BORT
  I nästa reaktor, som också är från den ursprungliga Synsat-anläggningen, rensas aromater bort från råvarans fossila del på samma sätt som tidigare. Aromaterna tas bort för att minimera partikelutsläpp från den färdiga dieseln. Aromater finns inte i den förnybara delen.

 6.  KÖLDEGENSKAPERNA FÖRBÄTTRAS
  I en nybyggd reaktor förbättras sedan köldegenskaperna hos den förnybara delen av bränslet. Detta görs genom att kolmolekylerna isomeriseras, det vill säga att de raka kolmolekylerna omvandlas till förgrenade.

 7.  FRAKTIONERINGSTORNEN
  Gas och lätta kolväten som bildats under processen separeras bort i två befintliga fraktioneringstorn – ett för gaserna och ett för de lätta kolvätena – och återvinns sedan.

 8. VÄTGASANLÄGGNINGAR
  Förnybara råvaror kräver mer vätgas än den fossila råoljan för att omvandlas till diesel. Det ökade vätgasbehovet täcks genom att en ny PSA-anläggning (Pressure Swing Adsorbtion) installeras. Den återvinner, renar och koncentrerar vätgas som kommer från andra anläggningars restströmmar på raffinaderiet. Den befintliga vätgasproduktionsanläggningen, HPU:n (Hydrogen Production Unit), byggs dessutom ut för ökad produktion.

Fakta: Synsat-projektet

Preem bygger om den existerande Synsat-anläggningen på raffinaderiet i Lysekil för att öka produktionen av förnybar diesel.

Redan i slutet av 2020 inleddes den förnybara produktionen genom en låginblandning av rapsolja. Nu planeras en större ombyggnad för en storskalig samproduktion med upp till 40 procent förnybar råvara, vilket ger en ökning av vår förnybara produktion med 650 000 – 950 000 årligen.

Senast 2024 planeras anläggningen vara i drift.

Frågor och svar om projektet