Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Säkerhet, hälsa och miljöpolicy

På Preem har vi en nollvision inom säkerhet, hälsa och miljö. Det betyder att ingen ska skadas eller drabbas av ohälsa på grund av arbetet, och att inga olyckor ska inträffa som skadar människor, miljö eller egendom. Vi arbetar systematiskt för att främja en positiv hälsoutveckling, minska och förebygga utsläpp, samt att effektivisera resursanvändning och energiförbrukning i alla led.

Vår vision är att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle och vi är ett medvetet drivmedelsbolag med en genuin vilja till ständig förbättring.

Det uppnår vi genom att vi i vår dagliga verksamhet:

  • Alltid sätter säkerhet först.
  • Tillämpar ett arbetssätt där vi systematiskt identifierar faror, minskar risker och tar tillvara möjligheter.
  • Gör var och en medveten om faror och risker i arbetet, samt ökar
    kunskapen om hur vi kan förbättra vår säkerhet, hälsa och miljö.
  • Identifierar och ingriper mot oönskade handlingar riktade mot Preems intressen.
  • Har en öppen dialog med medarbetare, kunder, myndigheter och andra intressenter i syfte att sträva mot långsiktig hållbarhet.
  • Alltid följer lagar och regler inom säkerhet, hälsa och miljö.

Det är ledningens ansvar att upprätta och införa policyn – det är var och ens ansvar att följa policyn genom att ständigt driva förbättringar i stort och smått.

Preems framgång bygger på kompetenta och engagerade medarbetare samt
ett ledarskap anpassat för en allt snabbare förändringstakt.