Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Vägen till klimatneutralitet

En klimatneutral värdekedja år 2035

Med klimatmålet i sikte, förändrar vi verksamheten i grunden.

Vi står bakom Parisavtalet och vill begränsa den globala uppvärmningen i linje med vetenskapen. Därför minskar vi utsläppen i hela vår värdekedja: från utvinning av råvaror, till produktion, distribution och användning av produkterna.

Vårt mål är att uppvisa en klimatneutral värdekedja år 2035, vilket innebär 90 procent lägre utsläpp jämfört basåret 2018. För att nå målen i tid arbetar vi dessutom mot två etappmål, att: 

  1. Minska direkta växthusgasutsläpp med minst 50 procent till 2030 (Scope 1).
  2. minska alla växthusgasutsläpp i hela värdekedjan med minst 30 procent till 2030 (Scope 1, 2 och 3).
    (Se bild: Preems tranistionsplan för produktionsomställningen)

Vad vi menar med Klimatneutralitet och Nettonollutsläpp

Vi följer definitionen av "Klimatneutralitet" och "Nettonollutsläpp" som används av Science Based Target Initiative, SBTi. Definitionen är linjerad med kraven i Parisavtalet.

Vi anpassar raffinaderierna till en förnybar och minskad produktion

Genom om- och nybyggnationer av raffinaderierna utökar vi den förnybara produktionen till minst 2,5 miljoner kubikmeter år 2026 och till cirka 5 miljoner kubikmeter 2035.

Parallellt minskar vi den fossila produktionen och anpassar den totala produktionskapaciteten till framtidens lägre behov. 

Vi växlar till hållbara resurser

Vi minskar användningen av råolja och växlar mot förnybara alternativ, såsom biooljor från restprodukter från skogs- och lantbruk och livsmedelsindustrin.

Vätgas är en insatsvara i drivmedelsproduktion. Idag produceras vätgas främst från naturgas. Vi på Preem vill därför skifta från fossil naturgas till fossilfri vätgasproduktion, bland annat från biogas och fossilfri vätgas från vatten och el. 

Vi fångar in och binder koldioxid

Preems raffinaderier är några av Sveriges största, enskilda utsläppskällor. De fossila utsläppen minskar i takt med att vi byter ut fossila råvaror mot förnybara.

Vi planerar också att installera teknik för koldioxidinfångning, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage), där koldioxid fångas och lagras, i stället för att släppas ut. När CCS kombineras med utsläpp från förnybara råvaror så innebär det i praktiken en reducering av koldioxidhalterna i atmosfären. 

Vi anpassar vårt erbjudande till ett mer hållbart samhälle

Successivt ökar vi utbudet av förnybara flytande drivmedel till både den svenska och internationella marknaden. Vi har även påbörjat en storskalig utrullning av laddstationer för elbilar.

Att producera och erbjuda vätgas som fordonsbränsle är också ett område under utveckling, och ett alternativ för framtiden.  

Preem undersöker också att bredda verksamheten och inkludera fler produkter som behövs i ett hållbart samhälle. Ett exempel är förnybara raffinerade produkter som förädlas vidare inom petrokemi eller plastindustrin.

Person kopplar laddning till elbil