Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

Uppdaterad 2021-05-12

Information enligt Sevesodirektivet Preems raffinaderi i Göteborg

Preems raffinaderi i Göteborg, ingår i Preemraff GOR, är bland de mest miljö- och energieffektiva i Europa med en kapacitet att raffinera 6 miljoner ton råolja per år.

Raffinaderiet stod klart 1967, och är ett medelstort så kallat hydroskimming raffinaderi. Delar av anläggningen har byggts om till ett bioraffinaderi. Raffinaderiet var först i världen att producera diesel baserad på en restprodukt som kallas råtallolja och som har sitt ursprung i den svenska skogen.

Råolja levereras med fartyg till Torshamnen, leds till raffinaderiet via rörledningar och bearbetas till i första hand miljöanpassade drivmedel. Förnybara råvaror och övriga komponenter kan importeras från fartyg i Skarvikshamnen. Produkterna och komponenterna som tillverkas lagras i cisterner eller i bergrum. Från raffinaderiet transporteras produkterna via rörledningar till Preems terminal eller Preems depå i Skarvik och lastas därefter ut med fartyg eller tankbil. Det enda som lastas ut med tankbil direkt från raffinaderiet är flytande svavel. Kemikalier och tillsatser som används i mindre skala kan levereras med tankbil direkt till lagringstankar eller för direkt användning. Anläggningen är i drift dygnet runt, och övervakas ständigt av personal. Här arbetar cirka 250 personer.

Preemraff GOR omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381). För att åstadkomma en tolerabel risknivå ska verksamheten bedrivas på ett sådant sätt att brand, explosion och andra olyckor förhindras genom förebyggande arbete. Om en olycka ändå inträffar ska konsekvenserna kunna begränsas och avhjälpas. Preemraff GOR har skyldighet att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa, samt att samverka med kommunens räddningstjänst.

Risker och kemikaliehantering

Preems raffinaderi i Göteborg hanterar och lagrar stora mängder brandfarliga vätskor. De är i olika mån giftiga, miljöfarliga och hälsovådliga. De kemikalier som hanteras och dess egenskaper framgår av nedanstående tabell.

Ämne:

Egenskaper:

Råolja

mycket brandfarlig vätska, giftig och miljöfarlig

Bensin

mycket brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig och kan vara cancerogen

Tjockolja och tung   gasolja

brandfarliga vätskor, giftiga, miljöfarliga och kan vara cancerogena

Diesel, fotogen och   lätta eldningsoljor

brandfarliga vätskor, giftiga, miljöfarliga, misstänks vara cancerogena

Etanol

mycket brandfarlig vätska

Gasol

mycket brandfarlig gas som förvaras under tryck. Förgasas vid utsläpp

Vätgas

mycket brandfarlig gas

Svavelväte

mycket brandfarlig gas och mycket giftigt ämne

- I mindre mängd hanteras även andra kemikalier med liknande egenskaper

 

Kemikalieolyckor

I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats och de största riskerna med verksamheten är:

  • Läckage som antänds och leder till brand och/eller explosion. Detta kan leda till lokala skador på personal och anläggning.
  • Utsläpp av giftig gas (svavelväte eller kolmonoxid) kan skada personal och personer i verksamhetens närhet.
  • Läckage av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten.

Om en olycka inträffar

Om det inträffar en allvarlig olycka informeras allmänheten genom ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Viktigt meddelande till allmänheten ger information om vad som har hänt och vad du ska göra. Detta meddelande sänds ut via lokalradio och TV. Meddelandet kan föregås av utomhuslarm med tyfon (en 7 sekunders lång ton följt av 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter).  SOS Alarm kan sända ut ett talmeddelande till fasta telefoner i närområdet samt skicka ut ett SMS till adressregistrerade mobiltelefoner.

Om VMA sänds ut, vidta nedanstående åtgärder:

1. Sök skydd inomhus, gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.

2. Stäng dörrar och fönster, även innerdörrar.

3. Slå av ventilation, fläktar och stäng ventiler.

4. Lyssna på Sveriges Radio (P3 och P4) eller titta på Sveriges Television för vidare information.

113 13 är Sveriges nationella nummer vid allvarliga olyckor och kriser. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information. Vid olyckshändelse ska alla eventuella instruktioner och order från den kommunala räddningstjänsten följas.

Beredskap

Skulle en olycka inträffa finns både utrustning och resurser för att snabbt upptäcka och hantera situationen. Utöver att anläggningarna är bemannade dygnet runt finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och gasutsläpp. Preemraff GOR har brandutbildade operatörer som finns på plats dygnet runt. Till sin hjälp har de bland annat en specialutrustad brandbil samt fasta och mobila släcksystem. Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har ett kontinuerligt samarbete med Preemraff GOR både för det förebyggande och för det operativa arbetet. Vid ett nödläge kan externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet, såsom kommunal räddningstjänst, polis och ambulans. Vid behov kan resurser hämtas från Preems raffinaderi i Lysekil.

Kontaktuppgifter

Länsstyrelsen:
För tillsyn enligt Sevesolagstiftningen ansvarar Länsstyrelsen. Vidare information om planerade och genomförda tillsyner kan erhållas via Länsstyrelsen.

Telefon: 010-224 4000
e -post: miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Preemraff Göteborg:
Raffinaderivägen 25
418 79 Göteborg
Telefon: 010 450 4000