Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2023-11-27

Pressmeddelande

Preem investerar ytterligare cirka 5,5 miljarder kronor i raffinaderiomställningen – blir en ledande aktör inom förnybart flygbränsle i Europa

Preems styrelse har beslutat om en investering på cirka 5,5 miljarder kronor för en storskalig ombyggnation av raffinaderiet i Lysekil. Investeringen är en viktig milstolpe på Preems omställningsresa där den fossila produktionen fasas ut till förmån för förnybara drivmedel till väg- och flygtransporter.

Investeringen möjliggör för Preem att bli den största producenten i norra Europa av förnybart flygbränsle, och en av de största producenterna av förnybara drivmedel för vägtransporter. Ombyggnationen av anläggningen påbörjas år 2024 och planeras att stå klar 2027, och förväntas ge Preem ytterligare 1,2 miljoner kubikmeter förnybar produktionskapacitet. Detta kan jämföras med dagens totala kapacitet om cirka 530 000 kubikmeter per år. Samtidigt minskar Preem den fossila produktionskapaciteten med motsvarande mängd. Totalt innebär investeringen en sänkning av de årliga fossila utsläppen i användarled med 2–3 miljoner ton CO2e, samt 200 000 ton CO2e lokalt vid raffinaderiet i Lysekil.

”Det känns fantastiskt roligt att vi på Preem beslutat om en av de mest betydelsefulla klimatinvesteringarna i Sverige. Efterfrågan på förnybara flygbränslen ökar snabbt, och vi för redan nu dialoger med flera stora flygbolag. Marknaden drivs av både ökad medvetenhet och gemensamma regelverk i EU. Med investeringen positionerar vi även Sverige som ett av Europas viktigaste producenter av förnybara flygbränslen.” säger Magnus Heimburg, VD.

Investeringsbeslutet innebär att Preem bygger om den så kallade IsoCracker-anläggningen (ICR) vid raffinaderiet i Lysekil. Anläggningen används idag för produktion av diesel. Efter ombyggnationen kommer anläggningen att producera förnybart flygbränsle (biojet/SAF) och förnybar diesel (HVO).

”Med denna investering tar Preem ännu ett avgörande steg i omställningen från fossil till förnybar produktion.”, fortsätter Magnus Heimburg.

Investeringen är den andra i raden storskaliga projekt som tillsammans utökar Preems totala, förnybara produktionskapacitet till cirka 2,5 miljoner kubikmeter årligen. Det första, Synsat-projektet, pågår och förväntas stå färdigt under 2024, med en förnybar produktionskapacitet om cirka 1 miljon kubikmeter. Totalt uppgår de båda investeringarna till cirka 10 miljarder kronor. Projekten ligger till grund för Preems långsiktiga produktionsmål om cirka 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel, och en klimatneutral värdekedja år 2035.

”Genom att bygga om existerande anläggningar tar vi tillvara på den verksamhet och infrastruktur som redan finns uppbyggd vid och kring raffinaderiet. Detta är den i särklass mest hållbara strategin för oss som bolag att bidra både ekonomiskt och miljömässigt till omställningen.”, avslutar Magnus Heimburg.

Investeringen stärker konkurrenskraften för Preems raffinaderi i Lysekil, som anpassas för den framtida marknadens förutsättningar och efterfrågan. Under tiden som ombyggnationen väntas en betydande andel entreprenörer till Lysekil, vilket ger en positiv effekt på det lokala näringslivet under byggtiden.

Preems ambition är att genomföra investeringen om cirka 5,5 miljarder kronor genom en kombination av eget och externt kapital.

Miljötillståndsprocessen för ombyggnationen av ICR-anläggningen pågår, och Mark- och Miljödomstolen väntas fatta beslut i ärendet under senvåren 2024.

FAKTARUTA
Raffinaderi Lysekil
Anläggning ICR (IsoCracker)
Investering ca 5,5 miljarder SEK
Projektstart 2024
Produktionsstart 2027
Förnybar produktionskapacitet ca +1,2 miljoner m3
Fossil utfasning ca 1,2 miljoner m3
Minskade fossila utsläpp
(Scope 1–3)
ca 2–3 miljoner ton CO2e
Minskade fossila utsläpp (Scope 1) ca 200 000 ton CO2e
Produkter Biojet/SAF, HVO
Produktionskapacitet, SAF ca 600 000 m3
Produktionskapacitet, HVO ca 600 000 m3


För mer information kontakta:
Preems pressjour
press@preem.se
070-450 10 01

 

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast 2035 har Preem som mål att producera cirka 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel och vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med ca 500 stationer för privat- och yrkestrafik. Preem AB har cirka 1 500 anställda varav 1 100 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2022 var Preems omsättning 161 miljarder SEK.