Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2023-10-27

Pressmeddelande

Delårsrapport: Stark intjäning och kassaflöde

Preem levererade det starkaste kvartalet hittills i år tack vare en stark utveckling inom affärsområdet Supply & Refining. Resultatet härleds främst från mer gynnsamma marknadsförhållanden som gett mycket starka raffineringsmarginaler internationellt. Resultatet innebär att Preem nu befinner sig i en historiskt stark finansiell position.

Finansiell utvecklig, juli-september 2023

  • Försäljning för tredje kvartalet 2023 uppgick till 36 626 MSEK, jämfört med 37 422 MSEK för det tredje kvartalet 2022.
  • Justerat EBITDA* uppgick till 4 988 MSEK för det tredje kvartalet 2023, jämfört med 3 087 MSEK för samma period föregående år.
  • Nettoresultatet uppgick till 5 069 MSEK för det tredje kvartalet 2023, jämfört med -30 MSEK för samma period 2022.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten, för förändringar i rörelsekapital, för tredje kvartalet 2023 uppgick till 6 593 MSEK, jämfört med 281 MSEK för samma period 2022.
  • Finansnetto uppgick till 33 MSEK för det tredje kvartalet, jämfört med negativa 1 132 MSEK för tredje kvartalet 2022
  • Total likviditet** uppgick till 19 433 MSEK per den 30 september 2023, jämfört med 7 433 miljoner per den 30 september 2022.

Magnus Heimburg, VD på Preem, kommenterar:

"Jag är mycket nöjd med att leverera det starkaste kvartalet hittills i år, och det näst starkaste kvartalet under de senaste 15 åren. Justerat EBITDA ökade med 62 procent, till 4 988 miljoner kronor, jämfört med 3 087 miljoner kronor tredje kvartalet 2022. Detta utmärkta resultat härleds främst från starka, internationella raffineringsmarginaler och hög tillgänglighet vid raffinaderiet i Lysekil. Vår effektiva, operativa verksamhet och vårt robusta, finansiella resultat i år har bidragit till att Preem nu har en historiskt stark finansiell position.

Affärsområdet Supply & Refining rapporterade ett Justerat EBITDA på 4 771 miljoner kronor för tredje kvartalet 2023, jämfört med 2 972 miljoner kronor under samma period förra året. Resultatet drevs främst av förbättrade internationella raffineringsmarginaler, högre volymer och en något svagare svensk kronkurs.

Vårt affärsområde Marketing & Sales rapporterade ett starkt kvartal, med en EBITDA på 452 miljoner kronor mot 241 miljoner kronor för tredje kvartalet förra året. Det förbättrade resultatet drevs av starkare marginaler i vårt CRT-segment samt positiva lagerpriseffekter.

Jag är också glad att kunna meddela at Preem nått en viktig milstolpe i vår förnybara omställning, som nu uppgår till en produktionskapacitet om cirka 550 000 kubikmeter – en ökning med 35 procent sedan årsskiftet 2022. Våra engagerade medarbetare är nyckeln till denna omställning, och jag är stolt över leda Preem och se de enorma ansträngningar som görs varje dag.”

* Justerat EBITDA - definieras som EBITDA justerad för lagervinster/-förluster, valutakursomräkningsdifferenser och för nettovinst/-förlust på oljederivat värderade till verkligt värde
** Total likviditet - Kassa och kassaekvivalenter samt oanvända beviljade faciliteter.

För mer information kontakta:
Preems pressjour
press@preem.se
070-450 10 01

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast 2035 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel och vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har cirka 1 500 anställda varav 1 100 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2022 var Preems omsättning 161 miljarder SEK.