Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2020-04-23

Pressmeddelande

Preems hållbarhetsredovisning 2019: ”Nu är målet satt – klimatneutrala år 2045” är publicerad

Preems Års- och Hållbarhetsredovisning 2019 är nu publicerade. Ett stabilt resultat, ökat tempo i klimatarbetet och en tydlig målsättning om att senast år 2045 vara världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag beskriver året.

Under 2019 beslutade Preem att bli världens första klimatneutrala petroleum- och drivmedelsföretag. Senast år 2040 ska Preem ha nettonollutsläpp av koldioxid vid våra raffinaderier och senast 2045 i hela värdekedjan. Bolaget höjde också målet till att senast år 2030 årligen producera 5 miljoner kubikmeter förnybara bränslen.

– Vi har satt en tydlig riktning för hur vi ska uppnå vår vision att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle. Därför har ett antal stora och avgörande projekt genomförts eller initierats, som alla bidrar till att minska Sveriges klimatavtryck genom minskade koldioxidutsläpp i hela värdekedjan. Jag är övertygad om att de smarta vägval vi gjort är de rätta för att vi ska lyckas med vår ambitiösa omställning, nå våra klimatmål och senast år 2045 vara världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag, säger Petter Holland, vd på Preem.

Nya satsningar för att driva omställning

Totalt investerades 269 MSEK för ökad förnybar produktion och för minskad klimatpåverkan, en väsentlig ökning jämfört med föregående år. Investeringarna omfattar:

 • Ombyggnation av Preems anläggning Green Hydro Treater (GHT) vid raffinaderiet i Göteborg med planerad uppstart i slutet av 2020.
   
 • En ny vätgasanläggning driftsattes vid raffinaderiet i Göteborg som kommer kunna öka produktionen av förnybara drivmedel med cirka 20 procent.
   
 • En testanläggning för koldioxidinfångning, CCS, installerades vid raffinaderiet i Lysekil. Testerna kommer vara i gång under 2020 och en fullskalig anläggning beräknas vara i drift 2025.

Ytterligare åtgärder som genomfördes för att öka produktionen av hållbara förnybara råvaror, minska utsläppen och minimera miljö- och klimatpåverkan:

 • Vattenreningen vid raffinaderiet i Lysekil utvecklades med ett extra reningssteg för att ta bort fosfor och hantera slamflykt på ett mer effektivt sätt.
   
 • Preem gick in som delägare i bolaget SunCarbon som planerar en ligninanläggning för biodrivmedel. Anläggningen ska producera cirka 45 000 ton lignin per år och beräknas vara i drift i början av 2022.

Under 2019 har Preem också ansökt om ett miljötillstånd för att vid raffinaderiet i Göteborg bygga Sveriges största anläggning för förnybara drivmedel. Anläggningen kommer ha en kapacitet att produ­cera 1 miljon kubikmeter förnybart bränsle för väg och flyg och planeras vara klar senast år 2024.

Stabil ekonomi
2019 minskade Preems omsättning med 8 procent jämfört med 2018, från 103 641 MSEK till 95 758 MSEK. Det operativa resultatet blev 1 785 (2 431) MSEK. Resultatminskningen beror i första hand på att raffinaderiet i Lysekil stoppades för planerade underhållsåtgärder, med lägre produktionsnivå som följd.


Läs mer om Preems verksamhet och hållbarhetsarbete under 2019: https://www.preem.se/om-preem/hallbarhet/

Läs även Preems årsredovisning: https://www.preem.se/finansiell_information