Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2020-01-08

Pressmeddelande

Nu blir världens mest hållbara raffinaderi mer hållbart

2024 planerar Preem att upprätta Sveriges största produktionsanläggning för förnybar diesel och biojet. Nu presenteras nya detaljer kring anläggningen, som beräknas bidra till att minska Sveriges utsläpp med över 2,4 miljoner ton koldioxid.

I över ett decennium har Preem producerat förnybar diesel och bensin vid raffinaderiet i Göteborg, och har sedan dess varit ledande i utvecklingen mot mer hållbara drivmedel.

Nu tas nästa steg i raffinaderiets historia, då Preem presenterar detaljerade planer för upprättandet av Sveriges största produktionsanläggning för förnybar diesel och förnybart biojetbränsle, som ska stå klar år 2024.

Den nya anläggningen kommer att ha en årlig produktionskapacitet på 1 miljon kubikmeter drivmedel som kan minska utsläppen från bilar och flyg med 2,5 miljoner ton koldioxid varje år.

- Den nya anläggningen är en viktig milstolpe för oss, men detta är bara början på den hållbara omställningen, säger Petter Holland, vd Preem. År 2025 planeras den totala förnybara produktionen vid Preemraff Göteborg uppgå till cirka 1,6 miljoner kubikmeter, vilket kommer att minska Sveriges totala utsläpp med upp mot 8 procent.

Likt många andra industrianläggningar kommer den nya anläggningen att ge vissa ökade punktutsläpp av koldioxid. Enligt miljöansökan kan utsläppen från Preemraff Göteborg öka med cirka 80 000 ton.

Klimatvinsten i användarledet blir emellertid 30 gånger större än den utsläppsökning som sker i själva produktionen. Sett till hela värdekedjan – från utvinning av råvara till att produkterna används – kommer klimatutsläppen att minska med 2,4 miljoner ton, vilket motsvarar ungefär fyra gånger de årliga utsläppen från inrikesflyget.

Genom upprättande av den nya anläggningen kommer Preemraff Göteborg även att påbörja utfasningen av den fossila produktionen. Redan från första driftdagen minskar den fossila produktionen med 5 procent, för att successivt skalas ner allt eftersom fler förnybara anläggningar upprättas på raffinaderiet, vilket också minskar produktionsutsläppen.

För att ytterligare minska utsläppen vid raffinaderierna ser Preem stor potential i infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage). Under 2019 påbörjades ett pilotprojekt vid raffinaderiet i Lysekil, och nu planeras även en CCS-anläggning vid Preemraff Göteborg med kapacitet att minska utsläppen med cirka 30 procent innan år 2030.

- Preems mål är att bli världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag innan 2045. Vid sidan av ökad produktion av förnybara drivmedel kommer CCS att vara en viktig pusselbit för att nå målet i tid. När vi kombinerar dessa två åtgärder är det till och med möjligt att nå minusutsläpp, säger Petter Holland.

Detaljerna kring projektet presenteras i Preems miljötillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

 

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.