Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2019-10-30

Pressmeddelande

Preem presenterar ambitiösa klimatmål och uppdaterar kring utbyggnaden av Preemraff Lysekil

Preem kompletterar idag tillståndsansökan till Mark- och miljööverdomstolen och beskriver i närmare detalj den planerade utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil, inklusive planerade klimatsatsningar framöver. Målet är att bli klimatneutrala 2045, i linje med de svenska klimatmålen.

Det blir ingen fördubbling av utsläppen. Det framkommer i Preems komplettering till Mark- och miljööverdomstolen. Istället presenteras betydligt mer klimatanpassade planer för raffinaderiet i Lysekil. Den planerade utbyggnaden minskar med 20 procent samtidigt som en rad åtgärder presenteras för att reducera utsläppen av koldioxid. Dessutom förtydligas den nya utbyggnadens roll i den hållbara omställningen från fossilt till förnybart.

- Vår miljöansökan gäller hela raffinaderiet i Lysekil och handlar dels om rening av tjockolja, men är också helt avgörande för att vi ska kunna ställa om produktionen från fossila till förnybara produkter. Med dagens miljötillstånd är det nämligen inte tillåtet att producera förnybara drivmedel vid raffinaderiet i Lysekil och den utvecklingen kommer försenas om processen förlängs ytterligare, säger Petter Holland, vd och koncernchef Preem.

Idag tillverkar Preem förnybar diesel (Preem Evolution diesel och Svanenmärkta Preem Evolution Diesel Plus) på raffinaderiet i Göteborg.

- Det är helt avgörande att Preemraff Lysekil får ett nytt miljötillstånd så att den förnybara omställningen kan börja även här och inte bara vid raffinaderiet i Göteborg. Får vi tillstånd att påbörja förnybar inmatning och bygga ut anläggningen i Lysekil kommer vi snabbt se att nettoutsläppen av växthusgaser minskar drastiskt, säger Petter Holland. 

Redan idag är Preems raffinaderier några av världens mest koldioxideffektiva, och i kompletteringen till domstolen förtydligar Preem även satsningen på koldioxidinfångning, så kallad Carbon Capture and Storage (CCS) på raffinaderiet i Lysekil. En fullskalig anläggning planeras till 2025, med kapacitet att fånga in 500 000 ton koldioxid varje år. På längre sikt planeras fler CCS-anläggningar på Preems raffinaderier, i syfte att möta Sveriges klimatmål och göra raffinaderierna klimatneutrala och till kolsänkor på sikt.

- Vi ser en mycket bra potential i koldioxidinfångning och om vi får möjligheten att komma igång snabbt kan den tekniken bidra till att raffinaderierna blir klimatneutrala redan före år 2045, säger Petter Holland.

Preems mål är att vara klimatneutrala innan år 2045

Sveriges klimatmål innebär att Sverige inte längre ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045. Preem har därför fastslagit ett ambitiöst klimatmål: att bli världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag, med nettonollutsläpp sett till hela värdekedjan innan år 2045. Preem har även fastslagit målet att öka produktionen av förnybara drivmedel till 5 miljoner ton per år till år 2030. 

- När vi sätter ambitiösa klimatmål visar vi omvärlden att vi menar allvar med vår del i omställningen. Kombinationen av en snabb utbyggnad av produktionskapaciteten för gröna flytande drivmedel, och ökad infångning av båda förnybara och fossila koldioxidmolekyler i produktionen gör att vi kan få till betydande koldioxidminskningar redan under nästkommande tioårsperiod, säger Petter Holland och fortsätter: 

- Preem har konkreta planer att öka sin produktion av förnybara drivmedel till 5 miljoner ton per år till år 2030, förutsatt att miljötillstånden vi söker för Lysekil och Göteborg går igenom. Den ökningen skulle leda till en koldioxidreduktion på 12,5 miljoner ton per år i kundledet, vilket tydligt visar den viktiga roll våra satsningar spelar för att Sverige skall lyckas med att nå sina klimatmål, avslutar Petter Holland.   

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01, press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.