Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2019-05-29

Pressmeddelande

Preem levererar ett starkt första kvartal

Preem redovisar ett starkt första kvartal med en ökad omsättning och ett starkt rörelseresultat, jämfört första kvartalet 2018. Raffinaderierna har haft en något lägre produktion på grund av oplanerade produktionsstopp. Preem fortsätter dock visa god tillväxt och lönsamhet, drivet av bland annat fortsatt ökade försäljningsvolymer.

  • Omsättningen efter punktskatter uppgick till 21 259 MSEK (20 609 MSEK) för perioden januari till mars 2019.
  • Rörelseresultat före avskrivningar, räntor och skatter (EBITDA) uppgick till 819 MSEK (231 MSEK) för perioden januari till mars 2019.
  • Operativa rörelseresultatet uppgick till 522 MSEK (-21 MSEK) för perioden januari till mars 2019.
  • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 104 MSEK (-60 MSEK) för perioden januari till mars 2019.
  • Produktionsflödet uppgick till 26,50 miljoner fat (29,48 miljoner fat) för perioden januari till mars 2019.

Omsättning och resultat - första kvartalet 2019

  2018 2019 %
Omsättning efter punktskatter, MSEK 20 609 21 259 3%
Rörelseresultat (EBITA), MSEK 231 819 255%
Operativa rörelseresultat, MSEK -21 522 2586%
Nettoresultat efter skatt, MSEK -60 104 273%
Produktionsflöde, miljoner fat 29,48 26,50 -10%

 

- Preem har haft en aktiv start på 2019, med lyckade uppstarter av flera nya anläggningar. Sammantaget lämnar vi ett starkt första kvartal bakom oss, med god tillväxt och lönsamhet, säger Petter Holland, vd och koncernchef Preem.

Starkt resultat trots lägre produktion
Det första kvartalet har visat et starkt resultat trots något lägre produktion. Den fortsatta goda tillväxten och lönsamheten drivs av ökade försäljningsvolymer i Norge, lägre administrativa kostnader och ökad marginal på raffinaderiet i Göteborg.

Nya projekt ger hållbar produktion
Preem har rott hem flera viktiga projekt under det första kvartalet. I Göteborg har Preem startat upp en vätgasproduktionsanläggning (HPU), för att eliminera en rad flaskhalsar i produktionen samt skapa möjligheter för ökad produktion av förnybara produkter, mer avsvavling av diesel och bättre optimering av bensinproduktionen på raffinaderiet. Den nya vätgasproduktionsanläggningen kommer att öka produktionen av förnybara bränslen. Med den nya fabriken kommer Preem att öka sin egen förnybara produktion av diesel till 190 000 kubikmeter per år, samt möjliggöra för 300 000 kubikmeter årligen, i början av 2020.

Även vakuumdestillationsanläggningen (VDU) i Lysekil stod klar under första kvartalet. Denna enhet gör Preem självförsörjande på vakuumgasolja, samt reducerar raffinaderiets produktion av tjockolja genom att lyfta molekyler upp från tjockoljan till dieselfraktionen.

Nya samarbeten skapar möjligheter för förnybart
Under det gånga kvartalet har Preem fortsatt arbeta för utveckling mot ett hållbart samhälle och förnybar drivmedelsproduktion.  Preem ingått som delägare i SunCarbon som planeraratt bygga en ligninanläggning för biodrivmedel med en produktionskapacitet på ca 45 000 ton lignin per år.

Preem har även ingått ett fördjupat avtal med Vattenfall om fossilfri vätgas för biodrivmedelstillverkning, elektrifiering och elförsörjning. Preem har därtill inlett ett strategiskt samarbete med det amerikanska Diamond Green Diesel för att undersöka förutsättningarna för en gemensamt ägd Green Feed Unit (GFU) vid Preems raffinaderi i Göteborg. Anläggningen kommer att ha en kapacitet att producera 1 000 000 kubikmeter förnybara drivmedel för väg och flyg.

- Preem har ett mål att producera 3 000 000 kubikmeter förnybart till 2030. Produktionsenheten i Göteborg är en viktig milstolpe i vår storskaliga satsning på förnybart. Nu börjar omställningen på allvar, säger Petter Holland

Investor Call för investerare och analytiker kommer att hållas den 3 juni kl 15:00 CET.

För mer information, kontakta:
Magdalena Patrón, Investor Relations, +46 (0)10 450 18 41
Preems pressjour, +46 (0)70 450 10 01, press@preem.se

 

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.