Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2019-09-05

Pressmeddelande

Preem levererar en stabil omsättning

Preem redovisar en stabil omsättning för första halvåret 2019. Under andra kvartalet har raffinaderierna haft en något lägre produktion huvudsaklig på grund av planerat underhållstopp i Göteborg och ett mindre stopp av råolje-enheten i Lysekil. Operativa rörelseresultatet blev svagare till följd av lägre försäljning i andra kvartalet och något högre kostnader som följd av underhållstoppen jämfört med samma period föregående år.

  •  Omsättningen efter punktskatter uppgick till 44 030 MSEK (44 010 MSEK) för perioden januari till juni 2019 och 22 754 MSEK (23 401 MSEK) i det andra kvartalet.
  • Operativa rörelseresultatet uppgick till 966 MSEK (1 393 MSEK) för perioden januari till juni 2019 och 443 MSEK (1 414 MSEK) i det andra kvartalet.
  • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 376 MSEK (713 MSEK) för perioden januari till juni 2019 och 272 MSEK (773 MSEK) i det andra kvartalet.
  • Produktionsflödet uppgick till 56,9 miljoner fat (60,2 miljoner fat) för perioden januari till juni 2019 och 30,4 miljoner fat (30,7 miljoner fat) i det andra kvartalet.
     

– Preem har haft ett aktivt kvartal med både framgångar och utmaningar, efter ett starkt första kvartal med lyckade uppstarter av flera nya anläggningar. Branschen i stort har under kvartalet upplevt att försäljningen av drivmedel sjunkit på grund av lägre global efterfrågan som följd av viss konjunkturoro och ett upptrappat handelskrig mellan USA och Kina, säger Preems vd Petter Holland.

I april genomfördes ett lyckat underhållsstopp i Göteborg som var tidigare planerat. I början av maj 2019 inträffade produktionsstörningar vid vårt Lysekil-raffinaderi relaterat till destillationsenheten för råolja. Enheten reparerades och var i full drift efter elva dagars driftstopp.  Vid sidan av det har verksamheten på båda raffinaderierna fungerat väl under perioden. Under kvartalet invigdes också Preems nya anläggning för produktion av vätgas vid raffinaderiet i Göteborg.

– Investeringen i vår nya anläggning för produktion av vätgas vid raffinaderiet i Göteborg är en del av vår storskaliga satsning för att kunna fortsätta att öka produktionen av förnybar diesel. Tidigare har bristen på vätgas begränsat vår produktion av förnybara drivmedel, men nu kan vi växla upp denna produktion ytterligare, säger Preems vd Petter Holland.

I september och oktober kommer raffinaderiet i Lysekil tas ur drift för ett så kallat revisionsstopp, något som sker vart sjätte år. Underhållsarbetet har sin grund i inspektioner av utrustningar och omfattningen är i stort sett samma som 2013.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01, press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår produktion, närmare 80 procent, exporteras till den internationella marknaden, främst till nordvästra Europa. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2018 var Preems omsättning 92 miljarder SEK.