Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2017-11-24

Pressmeddelande

Preem ISCC-certifierat för hållbara biobränslen

Preem är nu certifierat enligt ISCC (International Sustainability Carbon Certification) för hållbara biobränslen. Certifieringen bestyrker ytterligare att Preems produkter uppfyller kraven i EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnyelsebara energikällor.Framtida energiförsörjning är beroende av en hållbar produktion av biobränslen. Försörjningskedjorna är komplexa och påverkar miljön på olika sätt. Certifiering är ett effektivt sätt att visa på hållbarheten hos biobränslen och biomassa i hela försörjningskedjan. För detta finns den globala certifieringen ISCC.

Certifieringen är utförd av DNV GL och eftersom ISCC är ett globalt certifieringssystem stärker den Preems exportverksamhet ytterligare.

– Preem är ett av Sveriges största exportföretag. Certifieringen innebär dels att vi bestyrker att de bioråvaror och produkter vi köper in och säljer vidare uppfyller EU:s krav på användandet av förnyelsebara energikällor, dels att vår konkurrenskraft stärks i Sverige och utomlands, säger Nadja Paz, Sustainability Manager på Preem.

ISCC fokuserar på spårning och minskning av växthusgaser genom värdekedjan, hållbar markanvändning, skydd av naturliga livsmiljöer och social hållbarhet för råvaruproduktionen. Baserat på EU: s RED-direktiv kräver ISCC ett minsta utsläpp av växthusgasutsläpp på 50 procent och till 60 procent i januari 2018.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070 450 10 01
Nadja Paz, Sustainability Manager Preem, 070 265 86 87
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070 362 03 99, niclas.brantingson@preem.se

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.