Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2017-12-04

Pressmeddelande

Delårsrapport januari-september 2017: Försäljningsvolymer ökar för Preem

Preems ackumulerade resultat för perioden januari till september 2017 blev, efter finansiella poster och före skatt, 2.733 MSEK (1.680). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, ökade till 57.137 MSEK (45.811). – Den ökade omsättningen beror främst på högre oljepris och produktpriser samt ökade försäljningsvolymer jämfört med föregående år, kommenterar Petter Holland, vd Preem.Medelpriset för råolja för perioden januari till september ökade till 52 USD/bbl, jämfört med medelvärdet på 42 USD/bbl för motsvarande period 2016.

Raffineringsmarginalen för perioden januari till september är 1,87 $/bbl över föregående års marginaler (5,78 $/bbl mot 3,90 $/bbl). Under tredje kvartalet förbättrades raffineringsmarginalen generellt i Europa som följd av en ökad efterfrågan globalt för bränsleprodukter. De kraftiga stormarna över Atlanten och Mexikanska golfen under rapportperioden hade en negativ påverkan på raffineringsproduktionen i USA, vilket minskade utbudet och stärkte speciellt marginalen för bensinprodukter.

Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, ökade till 2.563 MSEK (1.343) för perioden januari till september.

Preems produktion, ackumulerat nio månader, ökade till 12.946 (12.774) miljoner kubikmeter vilket är en uppgång med 1 % jämfört föregående år.

Rörelseresultatet för affärsområdena Varuförsörjning och Raffinering uppgick sammantaget till 1354 (181) MSEK i det tredje kvartalet och 2889 (2161) MSEK för perioden januari till september.

Rörelseresultatet för affärsområde Marknad och Försäljning uppgick till 148 (158) MSEK i det tredje kvartalet och till 382 (435) MSEK för perioden januari till september.

- Vi kan konstatera att våra försäljningsvolymer ökade under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år tack vare nya stora kundavtal samt vår expansion i Norge, kommenterar Petter Holland, vd Preem.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070-362 03 99, niclas.brantingson@preem.se
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070-450 12 22

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.