Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2017-03-17

Pressmeddelande

Bokslutskommuniké januari-december 2016: God lönsamhet för Preem även 2016

  Preems ackumulerade resultat för 2016 blev, efter finansiella poster och före skatt, 1 431 MSEK (1 423). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, minskade till 56 041 MSEK (66 006). Minskningen beror främst på ett genomsnittligt lägre oljepris jämfört med förra året (43,73 jämfört med 52,39) samt något lägre försäljningsvolymer.

  • Råoljepriset steg dock under fjärde kvartalet och stängde året på 54.94 dollar/fat. Jämfört med samma period föregående år är det en kraftig uppgång från 35.74 dollar/fat.
  • Raffineringsmarginalerna har varit goda under året, framförallt under det sista kvartalet, dock nås inte föregående års mycket höga marginaler (4,68 $/bbl mot 6,62 $/bbl). Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, minskade till 2 399 MSEK (4 454) för helåret 2016.
  • Preems produktion, ackumulerat helåret, minskade till 17 813 (18 589) miljoner kubikmeter, vilket är en nedgång med 4 procent jämfört föregående år.

– Vi har haft bra utnyttjande av produktionsanläggningarna under året. Produktionsminskningen, på 4 procent, beror på planerade underhållsarbeten på våra raffinaderier 2016, säger Petter Holland, koncernchef och VD Preem.

Preems intjäning på den svenska marknaden har ökat under 2016 jämfört med fjolåret inom såväl retail- som energiområdet.

– En bidragande orsak till detta är ökade efterfrågan dieselprodukter med förnybart innehåll, men också ökade försäljningsvolymer, säger Petter Holland.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01
Niclas Brantingson, presschef, 070-362 03 99, niclas.brantingson@preem.se
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070-450 12 22

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2015 var Preems omsättning 66 miljarder SEK.