Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2016-12-09

Pressmeddelande

Delårsrapport januari-september 2016: Stabil lönsamhet i tredje kvartalet

Preems ackumulerade resultat för de första nio månaderna 2016 blev, efter finansiella poster och före skatt, 1 680 MSEK (2 500). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, minskade till 38 215 MSEK (51 927).

  • Den minskade omsättningen beror främst på ett lägre oljepris jämfört med förra året (41,88 dollar per fat jämfört med 55,31 dollar per fat) samt lägre produktionsvolymer.
  • Råoljepriset har fortsatt variera under det tredje kvartalet och låg i utgången av september på 48 dollar per fat, vilket är i linje med utgången för andra kvartalet 2016. Dock har råoljepriset rört sig drygt 20 % mellan lägsta och högsta noteringen i perioden.
  • Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, blev 1 343 MSEK (3 968) för årets första nio månader Skillnaden jämfört med föregående år beror framför allt på en normaliserad nivå på raffinaderimarginalerna och planerade underhållsarbeten på raffinaderierna.
  • Preems produktion, ackumulerat nio månader, minskade till 12 774 (13 802) miljoner kubikmeter vilket är -7 % jämfört med föregående år.

– Som förväntat är resultatet lägre än rekordåret 2015, och med tanke på de höga lagernivåer som pressat de internationella marknadspriserna under 2016 är vi totalt sett nöjda med resultatet, säger Petter Holland, vd för Preem AB.

Preems försäljning på den svenska marknaden har haft en högre lönsamhet under de första nio månaderna jämfört med föregående år. Ökade volymer och högre marginaler hjälper till att stärka resultatet.

Preem har vidare tecknat avtal med YX Norge om ett kort- och drivmedelssamarbete. Samarbetet innebär att företagens kunder inom tung trafik kan nyttja Såifas respektive YX Trucks stationer i båda länderna. Dessutom kommer Preem Evolution Diesel att introduceras på den norska marknaden från den 1 januari 2017. Målet är ett drivmedel med cirka 20 procent förnybart innehåll och som reducerar det fossila koldioxidutsläppet i Norge med ca 60 000 ton under ett år jämfört med en standarddiesel.

Preem kommer investera i en ny anläggning för vätgasproduktion vid raffinaderiet i Göteborg. Den nya anläggningen är en del i ledet att fördubbla produktionen av förnybar diesel. Investeringen beräknas till drygt 0,6 Mdkr och anläggningen planeras vara färdigställd under 2018.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070-450 12 22

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 300 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2015 var Preems omsättning 66 miljarder SEK.