Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2015-08-28

Pressmeddelande

Starkt första halvår för Preem

Preems ackumulerade resultat för de första sex månaderna 2015 blev, efter finansiella poster och före skatt, 2 190 MSEK (-409 MSEK). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, minskade till 34 927 MSEK (43 826 MSEK) och beror främst på ett kraftigt lägre oljepris jämfört med förra året.

Råoljepriset har fortsatt varierat under första halvåret och låg i utgången av juni på 61 dollar per fat. Jämfört med samma period föregående år är det en kraftig nedgång från 111 dollar per fat. Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, ökade till 2 320 MSEK (-136 MSEK) för årets första 6 månader.

– Det positiva resultatet beror främst på mycket goda raffineringsmarginaler under de två första kvartalen som ligger kraftigt över förra årets marginaler. Det råder ett stort utbudsöverskott på råolja just nu, medan efterfrågan på färdiga raffinerade produkter är fortsatt stark i förhållande till tillgänglig raffinaderikapacitet. Våra raffinaderier i Göteborg och Lysekil har haft hög tillgänglighet i produktionen utan några driftsstörningar och produktionen under första halvåret 2015 ökade med 6 % jämfört med samma period föregående år, säger Petter Holland, VD och koncernchef Preem.

Försäljningen på den svenska drivmedelsmarknaden har haft en förbättrad lönsamhet med ökade volymer under första halvåret.

– Vår långsiktiga strategi att stärka vårt stationsnät på den svenska marknaden har också bidragit till det goda resultatet. Vi satsar nu ytterligare på att stärka vår konkurrenskraft och vår roll som ledande producent av drivmedel som reducerar utsläppen av växthusgaser. Med vår nya IsoGHT-anläggning i Göteborg, som står klar i höst, kommer vi att nära på fördubbla produktionskapaciteten för talloljedieseln Preem Evolution Diesel, säger Petter Holland.