Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2015-03-18

Pressmeddelande

Ökad produktion och export stärkte Preems omsättning för 2014 men resultatet påverkades av prisfallet på olja

Preems resultat efter skatt för 2014 blev -2 950 MSEK (-1 436). Resultatet är kraftigt påverkat av prisfallet på oljemarknaden under andra halvåret. Rörelseresultatet, justerat för pris- och valutaeffekter på lager och övrigt rörelsekapital, blev drygt 1 miljard kronor. Den totala omsättningen för Preem steg under 2014 till 94 170 MSEK (89 399) före avdrag för punktskatter. Jämfört med närmast föregående år är detta en ökning med 5,3 procent.

– Det negativa resultatet beror huvudsakligen på två faktorer. Dels den kraftiga justeringen av lagervärdet som oljeprisfallet under året medförde, och dels svaga marginaler under första halvåret. Dessa påverkades dessutom av en brand i en vätgasanläggning med efterföljande produktionsstörningar på raffinaderiet i Lysekil i mars 2014, säger Petter Holland, VD och koncernchef Preem AB.

Råoljepriset sjönk från en nivå på 110 USD per fat vid årets början till 55 USD per fat vid årets slut. Toppnoteringen innan fallet nåddes den 19 juni och låg på 115 USD per fat. Å andra sidan har växelkursen mellan SEK och USD förändrats från 6,51 SEK/USD vid årets början till 7,81 vid dess slut. Genomsnittskursen ökade från 6,52 till 6,86.

Andelen produkter som exporterades uppgick till 64 procent, till ett värde av 53 863 MSEK (43 649).

– På raffineringssidan satsar vi nu på två stora investeringar, projekteringen av vakuumdestillationskapaciteten i Lysekil och den nya IsoGHT-anläggningen i Göteborg som kommer att närapå fördubbla produktionskapaciteten för Preems förnybara Evolution Diesel. Vi fortsätter också att stärka vårt stationsnät på den svenska marknaden. Bland annat fördjupade vi vårt samarbete med Rasta under 2014, vilket medförde två helt nya stationslägen samt möjlighet att förstärka nätverket av bemannade stationer på tre platser i Sverige där det tidigare endast funnits automatstationer, avslutar Petter Holland.

Fakta om Vakuumdestillationsanläggningen
Vakuumgasolja (VGO) produceras av tjockolja och är en viktig råvara i tillverkningen av bensin och diesel. I dagsläget importerar Preem närmare 50 000 kubikmeter VGO per månad. Genom utbyggnaden av vakuumdestillationsanläggningen kommer Preem att kunna framställa mer egen VGO och därmed kunna maximera den egna råoljekapaciteten i Lysekil. Den nya anläggningen som projekteras planläggs att godkännas tidigt 2016 och kommer därmed att garantera raffinaderiets försörjning av VGO och göra Preem oberoende av import. Utbyggnaden beräknas kosta i storleksordningen 1,5 miljarder kronor och planeras stå klar i slutet av 2018.

Fakta om IsoGHT-anläggningen
Investeringen innebär både en nära fördubblad produktion av Preem Evolution Diesel och en uppgradering av GHT-anläggningen (Green Hydro Treater) för så kallad isomerisering, vilket kommer att förbättra vinteregenskaperna på producerat biodrivmedel. Från och med hösten 2015 kommer Preem att kunna erbjuda Evolution Diesel, med en tredjedel förnybart innehåll, året runt och i hela landet. Investeringen beräknas till ca 300 miljoner och projektet påbörjades under vintern 2014.