Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2015-11-30

Pressmeddelande

Fortsatt starkt resultat för Preem i tredje kvartalet

Preems ackumulerade resultat för de första nio månaderna 2015 blev, efter finansiella poster och före skatt, 2 500 MSEK (-1 265 MSEK). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, minskade till 51 927 MSEK (65 815 MSEK) och beror främst på ett kraftigt lägre oljepris jämfört med förra året.

Priset på råolja har fortsatt varit något volatilt under tredje kvartalet och låg i utgången av september på 47 dollar/fat. Jämfört med samma period föregående år är det en kraftig nedgång från 95 dollar/fat. Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, ökade till 3 968 MSEK (545 MSEK) för årets första nio månader.

– Det goda resultatet beror främst på bra raffineringsmarginaler som ligger kraftigt över förra årets marginaler. Det finns ett stort utbudsöverskott på råolja just nu medan efterfrågan på färdiga raffinerade produkter är fortsatt stark i förhållande till tillgänglig raffinaderikapacitet. Våra raffinaderier har haft hög tillgänglighet i produktionen, som ökat med 8 procent jämfört med samma period förra året, säger Petter Holland, VD och koncernchef Preem.

Preems långsiktiga strategi att stärka stationsnätet på den svenska marknaden har också bidragit till det positiva resultatet då försäljningen har haft en förbättrad lönsamhet med ökade drivmedelsvolymer under de första nio månaderna 2015.

– Nu när vår nya IsoGHT-anläggning i Göteborg är igång fördubblar vi vår produktionskapacitet för förnybar HVO-diesel baserad på tallolja, Preem Evolution Diesel. Det stärker ytterligare vår konkurrenskraft och vår roll som ledande tillverkare av drivmedel med förnybara råvaror, säger Petter Holland.