Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2014-08-29

Pressmeddelande

Pressade marginaler på världsmarknaden påverkar Preems halvårsresultat

Preems ackumulerade resultat för de första sex månaderna 2014 blev, efter finansiella poster och före skatt, -409 MSEK (-567 MSEK). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, blev 43.826 MSEK (43.871 MSEK).

Den europeiska raffinaderinäringen har haft en låg efterfrågan och sjunkande marginaler under årets första halvår vilket också påverkat den skandinaviska marknaden. Råoljepriset har under det första halvåret varierat från 109 dollar/fat vid årets början till en högstanivå i juni på 115 dollar/fat med ett utgående pris om dollar/fat. Raffineringsmarginalerna har under årets första 6 månader varit 60 % lägre än samma period föregående år. Preem operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, sjönk till 87 MSEK (647 MSEK) för årets första 6 månader.

Preems produktion, ackumulerat 6 månader, sjönk till 8.743 (9.018) miljoner kubikmeter vilket är en minskning med 3 % jämfört med samma period föregående år.

– Orsaken till resultatet beror framförallt på en svag marknad med låga raffinaderimarginaler. Tyvärr har vi även drabbats av driftsstörningar vid vår anläggning i Lysekil under årets första månader som påverkar vårt resultat för första halvåret 2014 negativt. Det handlar om enskilda händelser utan samband och vi har hanterat dem vartefter de uppkommit, säger Petter Holland, VD för Preem AB.

Under hösten 2013 gjorde Preemraff Lysekil ett omfattande revisionsstopp och med uppgraderade anläggningar står bolaget nu väl rustat inför kommande år. Uppgraderingarna stärker Preems konkurrenskraft på den europeiska marknaden. Förutom att ha Europas lägsta utsläpp från raffineringsprocesser har Preem fortsatt att investera i omställningen mot mer hållbara drivmedel. Under hösten investerar Preem ca 300 MSEK i en fördubblad produktion av Preem Evolution Diesel vilket kommer att bidra till stora koldioxidminskningar från svenska transporter.

– Försäljningen på den svenska marknaden visar förbättrad lönsamhet med något ökande marginaler under första halvåret. Försäljningen av förnybara drivmedel ökar stadigt och under 2014 lanserade vi Preem Evolution Diesel även i norra Sverige, säger Petter Holland.