Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2013-11-28

Pressmeddelande

Revisionsstopp medför minskade intäkter för Preem

Preems ackumulerade resultat för de första nio månaderna 2013 blev, efter finansiella poster och före skatt, -66 MSEK (2 872). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, sjönk till 69 121 MSEK (87 247).

- Den största orsaken till vår lägre omsättning har sin naturliga förklaring i en minskad produktion på grund av planerat underhåll och översyn av vårt största raffinaderi i Lysekil. Vårt resultat har i sin tur påverkats negativt av lägre raffineringsmarginaler, vilka i sig förorsakats av en minskad efterfrågan av raffinerade produkter på världsmarknaden. Den europeiska marknaden har varit under press då de amerikanska raffinaderierna har en strukturell fördel genom låga gas- och råvarupriser som en följd av shale oil boomen i landet, säger Petter Holland, VD och koncernchef Preem AB.  

Vart 6:e år släcks Preems raffinaderier ner för inspektion och fullständig revisionsgenomgång med tillhörande underhållsåtgärder i syfte att skapa maximal driftsäkerhet och produktionskapacitet. I samband med revisionsstoppen så görs också anslutningar och anpassningar till nya processer. Aktuellt exempel på det är råvarubytet till naturgas (LNG) i Preemraff Lysekil vilket bland annat gör det möjligt att producera vätgas för dieselproduktion på ett kostnadseffektivare sätt. Samtidigt ger ändringen också bättre miljöprestanda då raffinaderiets koldioxidutsläpp reduceras med ca 130,000 ton/år.

Förutom det planerade revisionsstoppet under hösten 2013 så förorsakade ett åskoväder ett oplanerat driftstopp i juli för Preemraff Lysekil. Ett blixtnedslag vid en central del längs kraftledningsgatorna till raffinaderiet gjorde att elleveranserna helt uteblev under en kortare period. Trots dubbla, separerade, elledningar blev avbrottet tillräckligt långt och omfattande för att säkerhetssystemen skulle lösas ut helt och därmed släcka ner raffinaderiet. Efter inspektion genomfördes en fullständig omstart av raffinaderiet vilket innebar10 dagars oplanerat produktionsbortfall. Preems produktion, ackumulerat 9 månader, sjönk till 12,2 (14,4) miljoner kubikmeter vilket är minskning med 15 % jämfört föregående år.

- Med nyservade och fräscha processanläggningar ser jag nu fram emot kommande 6-års period. Preems fokus på hög driftsäkerhet har varit framgångsrikt och är en nyckelfaktor för att vara konkurrenskraftig på en allt tuffare raffineringsmarknad, säger Petter Holland.

Råoljepriset har under året varierat från 110 dollar/fat vid årets början till en högstanivå i februari på 119 dollar/fat. Sedan sjönk råoljepriset till 97 dollar/fat i början av andra kvartalet, för att sedan återgå till 108 dollar/fat vid september månads slut.

Raffineringsmarginalerna har under årets första 9 månader varit 40 % lägre jämfört föregående år.

Preem operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, sjönk till 484 MSEK (2 794) för årets första 9 månader.