Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2012-08-30

Pressmeddelande

Operativt starkt halvår av Preem

Preems resultat ackumulerat för första halvåret 2012 blev, efter finansiella poster och före skatt, 492 MSEK (1 247). Omsättningen för halvåret, inkl punktskatter, steg till 59 086 MSEK (50 644).

- Med bakgrunden av den fortsatta oron i den globala ekonomin är jag mycket nöjd med vårt halvårsresultat trots att utfallet är lägre än föregående år. Resultatet efter finansiella poster har påverkats negativt av lagerförluster på över 2 miljarder mot jämförande period 2011 vilket orsakats av sjunkande världsmarknadspriser på råolja och raffinerade produkter. Exklusive lagereffekter har vårt operativa resultat däremot stärkts kraftigt till 1 479 MSEK (124) vilket är ett utfall på en kundanpassad produktmix tillsammans med en effektiv drift och hög tillgänglighet på våra raffinaderier, säger Petter Holland, VD och koncernchef Preem AB.

Lagerprisförlusterna för första halvåret 2012 blev -774 MSEK jämfört med lagerprisvinster på 1 306 MSEK för motsvarande halvårsperiod 2011. Råoljepriset sjönk under första halvåret 2012 från 106 dollar till 94 vid periodens slut medan dollarkursen i stort legat på samma nivå. Produktionen ökade volymmässigt med 5 % till 9 671 KM3 (9 209). Värdet av Preems export steg till 35 200 MSEK (27 100).

- På marknadssidan bibehåller Preems stations- och företagsförsäljning sin positiva resultatutveckling. De senaste årens kontinuerliga arbete med att effektivisera och förbättra stationsnätet har gett allt bättre effekt. I år har vi också ökat andelen förnybart ytterligare i Evolution diesel vilket är en viktig beståndsdel i vårt klimatarbete och utvecklingen mot mer miljöanpassade drivmedel. Vi har kommit en bit på väg, säger Petter Holland.