Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2011-03-07

Pressmeddelande

Inför Riksdagens debatt 9 mars - Studie från Trafikverket/AVL visar fortsatt på stora miljö- och hälsovinster med svensk diesel miljöklass 1

Riksdagens Skatteutskott meddelade i ett pressmeddelande (17/2) att de bifallit en motion som yrkar på att regeringen ska se över skatteskillnaden mellan de olika miljöklassade dieselkvaliteterna.  Utskottet hänvisar till att det inte längre finns miljöskäl för olika beskattning mellan dieslarna. Förslaget bygger på bristande kunskap om det aktuella forskningsläget. Sveriges ledande testcentrum för motorer och bränslen, AVL MTC, utförde under hösten 2010 en studie på uppdrag av Trafikverket där man sammanställde all tillgänglig kunskap om miljö- och hälsoeffekterna av den svenska miljöklassade dieseln MK1 i jämförelse med den europeiska standarddieseln EN590. Studiens slutsatser är entydiga: även om EN590 förbättrats avsevärt när det gäller svavelhalten sedan MK1 infördes som svensk standard så innebär det fortfarande att MK1 har starka fördelar på befintlig svensk fordonspark,  framförallt på hälsoområdet genom väsentligen lägre utsläpp av cancerogena partiklar.

MK1 uppvisar i samtliga genomförda tester och studier bättre värden vad gäller utsläpp av och partikelemissioner i allmänhet samt emissioner av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i synnerhet.

  • PAH-utsläppen är i samtliga studier 40-90 % högre för EN590 än för MK1
  • NOx-utsläppen för EN590 är ca 10 % högre än för MK1 oavsett motor
  • I s.k. AMES-test som görs för att påvisa om ett ämne är mutagent (och i slutändan cancerframkallande) uppvisar Europadieseln 20-45 % högre mutagenicitet än MK1

Ett stort antal PAH är bevisat eller misstänkt mutagena och cancerframkallande. Studier på dieselexponerade personer pekar mot att en långvarig exponering för höga halter av dieselavgaser ger en ökad risk för lungcancer.

Även biologiska test har granskats i AVL MTCs samlingsrapport. Dessa test är ett komplement till kemiska analyser då biologiska test även belyser effekter från komponenter som inte kvantifierats. En tydlig trend i dessa analyser visar att mutagena/cancerframkallande effekter ökar vid användandet av EN 590 diesel jämfört med MK1.  I studien konstateras också att det fortsatt föreligger ett forskningsbehov kring hur nyare motorer (Euro V/EEV) reagerar på de olika bränslekvaliteterna.

Studien har utförts av AVL MTC. Trafikverket har publicerat studien på sin hemsida: http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/pages/PublikationVisa.aspx?PublikationId=1100