Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2008-12-05

Pressmeddelande

Vetenskaplig studie visar att svensk miljöklassad diesel har starka hälsofördelar

Preem har låtit AVL MTC, ett svenskt världsledande testcentrum för motorer, genomföra ett omfattande jämförelsetest av svensk diesel i miljöklass 1 (MK1) och Europadiesel (EN590). Testresultaten, som presenterades vid ett seminarium den 3:e december, visar på betydligt bättre miljö- och hälsomässig prestanda hos den svenska MK1-dieseln. Europadieseln uppvisar bland annat väsentligt högre emissioner av skadliga partiklar, PAH och en ökning av mutagena/cancerframkallande effekter.

Testerna visar att emissionen av hälsoskadliga partiklar är 48 procent högre för Europadieseln jämfört med MK1. Det finns åtskilligt med forskningsrön som pekat på sambandet mellan partikelstorlek och negativa hälsoeffekter, så som dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Ju mindre (finare) partiklar, desto skadligare. Och här finns alltså en stor skillnad i förekomst mellan MK1 och Europadieseln.

Än allvarligare är att mutagena/cancerframkallande effekter från polyaromatiska kolväten (PAH) ökar med 217 % vid körning med Europadieseln jämfört med MK1. Bilavgaser, slitage av bildäck och slitage av vägmaterial är de största källorna till PAH i luften i de större städerna. PAH är just nu i fokus i debatten om sambanden mellan däckslitage och ohälsa i storstadsområden. Ett skifte från MK1 till Europadiesel skulle dramatiskt öka utsläppen av PAH i Sverige.

- Mycket starka skäl till att fortsatt värna MK1 kvarstår enligt denna rapport. 85 % av alla lastbilar på våra vägar saknar modern reningsutrusning. Tills fordonsparken är utbytt borde våra politiker arbeta för MK1 som ny Europastandard. Det vore ett sätt att gå före och låta även Europas invånare som bor i hårt trafikerade områden få bättre luftmiljö, säger Michael G:son Löw, koncernchef för Preem.

Testet är genomfört på en Scania Euro III motor från 2006, vilket är en mycket vanlig motortyp på de svenska vägarna. Över 80% av dagens fordonspark (personbilar, lastbilar, bussar och entreprenadfordon) saknar den senaste reningsutrustningen, framför allt saknas ett partikelfilter som fångar upp de hälsopåverkande partiklarna i avgaserna. Tyngre fordon står för ca 80 procent av dieselförbrukningen i Sverige, personbilar för ca 20 procent.

I testet ingick också en jämförande granskning av bränsleeffektivitet mellan de två dieselkvaliteterna. Ingen skillnad i bränsleförbrukning kunde detekteras. En övergång till Europadieseln i Sverige skulle också innebära att koldioxidutsläppen ökade med mellan 130 000- 450 000 ton per år.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på www.avl.se / www.preem.se

För mer information kontakta:

Thomas Ögren, Presschef Preem AB, 070-450 10 01

Helene Samuelsson, Kommunikationschef Preem AB, 070-450 12 22

Ansvarig forskningsledare: Jacob Almén, Project Leader, tel nr 076-525 26 19