Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2008-02-21

Pressmeddelande

Återgång till 5% förnybar RME i diesel

Pressmeddelande 2008-02-21

EU och den svenska regeringen har tydligt uttalat behovet av att väsentligt minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. För Preem, som är Sveriges största drivmedelsproducent och leverantör, har det sedan lång tid varit ett mål att öka andelen av mer miljöanpassade biokomponenter i den diesel och bensin som bolaget erbjuder sina kunder. Preems inriktning är att bidra till en hållbar utveckling genom att leverera så miljöanpassade bränslen som möjligt utan att minska kraven på produktkvalitet eller driftssäkerhet.

Återgång till 5% RME i diesel Diesel med inblandning av 5% FAME har varit möjlig sedan 1 aug 2006. Under vintern 2006- 2007 visade sig dock vissa FAME-blandningar vara köldkänsliga varför Preem, och branschen, valde att reducera FAME-inblandningen i dieseln i avvaktan på att köldproblemen skulle utredas. Som ett resultat av lyckade fälttester kommer Preem nu att nyintroducera en köldtålig dieselkvalité med 5 % låginblandning av RME. En diesel som går att tanka året runt.

Laboratorie- och fälttester Preem har sedan sommaren 2007 genomfört laboratorie- och verkliga fälttester för att pröva köldtåligheten hos ACP diesel med 5% RME. Den RME som ingått i testet kommer från Perstorps anläggning i Stenungssund. Utvärdering har genomförts med ett antal representativa fordon såsom lastbilar, truckar och personbilar. Totalt har mer än 1300 körskift loggats, 23000 körda mil i lastbil samt över 2000 driftstimmar på truckar registrerats och följts upp. Via både laboratorie- och fälttesterna har det verifierats att den RME som Preem använder har en hög driftssäkerhet, även vid låga temperaturer. Huvuddelen av testerna har gjorts i temperaturer ned till -15 grader C. På grund av den milda vintern har antalet riktigt kalla dagar varit färre än normalt men drygt 100 registreringar har gjorts i intervallet -15 till -30 grader C. Inga driftsstörningar har noterats. Även komfortvärmare har fungerat klanderfritt. En förutsättning vid all hantering av diesel är god hygien. Innan försöket startade tillsågs att hela kedjan av lagringscisterner, från depå till fordonstank, var noga rengjorda från vatten och smuts. Testerna kommer att fortsätta till den 31 mars.

Leveransstart 25 februari Nyintroduktionen av ACP diesel med 5% RME kommer att ske med start den 25 februari från Preems egna depåer. Detta innebär att Preems kunder, bensinstationer och Såifa- anläggningar för tung trafik i områden kring Helsingborg, Karlshamn, Norrköping, Göteborg och Gävle kommer att få leverans av ACP diesel med 5% RME. Övriga depåer planeras följa efter under våren.

Vad är RME? Vad är FAME? FAME är ett samlingsnamn för fettsyrametylestrar som baseras på olika oljeväxter. Den vanligaste råvaran är raps. FAME som är gjord på enbart raps omnämns som RME.

Mer information Läs mer om ACP diesel med 5% RME och våra fälttester på www.preem.se och/eller kontakta Thomas Ögren, Presschef, mobil 070-450 10 01