Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2007-09-13

Pressmeddelande

Bästa halvårsresultatet någonsin för Preem

En fortsatt stark efterfrågan på världsmarknaden av raffinerade petroleumprodukter, i kombination med ett ökat förädlingsvärde för Preems produkter, har gett Preem Petroleum ett rekordresultat under första halvåret. Resultatet har också påverkats positivt av lagervinster, generat av stigande världsmarknadspriser. Resultat efter finansiella poster blev 2 076 MSEK (1 826) och omsättningen uppgick 30 522 MSEK (34 734). Avkastningen på arbetande kapital blev 36 % (39).

- Vårt halvårsresultat är det högsta någonsin för Preem under motsvarande period. Bakgrunden till vårt goda resultat är att raffinaderikapaciteten i världen fortsätter att vara högt utnyttjad, speciellt när det gäller lättare petroleumprodukter som diesel, bensin och lättare eldningsolja. Detta har i sin tur medfört höga produktpriser och goda marginaler för dessa produkter vilket Preems teknikutvecklade och uppgraderade raffinaderier har kunnat dra nytta av, säger Michael G:son Löw, koncernchef och VD Preem Petroleum

Preem fortsätter att var en av Sveriges största exportörer. Exportvärdet ligger på 19 666 MSEK (21 571) vilket motsvarar 64 % av Preems totala omsättning. Under 2006 motsvarade Preems exportvärde ca 5% av Sveriges totala export.

- Vi tar nu olika initiativ för att möta den ökande efterfrågan på biobaserade produkter och diesel i Sverige och i världen. Vi ska gå från att vara Sveriges största oljebolag till Sveriges största drivmedelsleverantör och det inkluderar att en ökad del av vår produktion ska vara biobaserad. Utmaningen ligger inte bara i ny teknik utan även i tillgången på hållbar biomassa, avslutar Michael G:son Löw.

Preem samarbetar idag med flera olika aktörer för att öka kunskapsutbytet inom teknik och forskarområdet. Ett prioriterat samarbete är med Chalmers inom områdena bioraffinering, CO2-avskiljning, spillvärmeåtervinning samt ökad energieffektivisering i raffineringsprocesserna.

För mer information: Thomas Ögren, Presschef, mobil 070-450 10 01