Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Preems terminal i Skarvik

Information enligt Sevesodirektivet för Preems terminal i Skarvik (Uppdaterad 2021-05-12).

Preems terminal i Skarvik är belägen i Göteborgs energihamn. Terminalen angränsar till flera andra Sevesoverksamheter och är en del av Preemraff GOR.

Preems raffinaderi i Göteborg, ingår i Preemraff GOR, är bland de mest miljö- och energieffektiva i Europa med en kapacitet att raffinera 6 miljoner ton råolja per år. Raffinaderiet stod klart 1967, och är ett medelstort så kallat hydroskimming raffinaderi. Delar av anläggningen har byggts om till ett bioraffinaderi. Raffinaderiet var först i världen att producera diesel baserad på en restprodukt som kallas råtallolja och som har sitt ursprung i den svenska skogen.  

Från raffinaderiet transporteras produkter och komponenter i rörledningar till Preems terminal i Skarvik för vidare transport med fartyg. Från terminalen transporteras produkter och komponenter i rörledningar till raffinaderiet för att användas i processen.

Preemraff GOR omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381). För att åstadkomma en tolerabel risknivå ska verksamheten bedrivas på ett sådant sätt att brand, explosion och andra olyckor förhindras genom förebyggande arbete. Om en olycka ändå inträffar ska konsekvenserna kunna begränsas och avhjälpas. Preemraff GOR har skyldighet att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa, samt att samverka med kommunens räddningstjänst.

Risker och kemikaliehantering

Preemraff GOR hanterar och lagrar stora mängder brandfarliga vätskor. De är i olika mån giftiga, miljöfarliga och hälsovådliga. De kemikalier som hanteras vid Preems terminal i Skarvik och dess egenskaper framgår av nedanstående tabell:

Ämne/egenskaper

Bensin Mycket brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig och kan vara cancerogen
Tjockolja och tung gasolja Brandfarliga vätskor, giftiga, miljöfarliga och kan vara cancerogena
Diesel, fotogen och lätta eldningsoljor Brandfarliga vätskor, giftiga, miljöfarliga, misstänks vara cancerogena
Etanol Mycket brandfarlig vätska
Diverse bensin- och oljeadditiv med liknande egenskaper   

 

Kemikalieolyckor

I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats och de största riskerna med verksamheten är:
• Läckage som antänds och leder till brand och/eller explosion. Detta kan leda till lokala skador på personal och anläggning.
• Läckage/spill av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten.


Om en olycka inträffar

Om det inträffar en allvarlig olycka informeras allmänheten genom ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Viktigt meddelande till allmänheten ger information om vad som har hänt och vad du ska göra. Detta meddelande sänds ut via lokalradio och TV. Meddelandet kan föregås av utomhuslarm med tyfon (en 7 sekunders lång ton följt av 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter). SOS Alarm kan sända ut ett talmeddelande till fasta telefoner i närområdet samt skicka ut ett SMS till adressregistrerade mobiltelefoner.

Om VMA sänds ut, vidta nedanstående åtgärder:
1. Sök skydd inomhus, gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
2. Stäng dörrar och fönster, även innerdörrar.
3. Slå av ventilation, fläktar och stäng ventiler.
4. Lyssna på Sveriges Radio (P3 och P4) eller titta på Sveriges Television för vidare information.

113 13 är Sveriges nationella nummer vid allvarliga olyckor och kriser. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information. Vid olyckshändelse ska alla eventuella instruktioner och order från den kommunala räddningstjänsten följas.

Vår beredskap

Skulle en olycka inträffa finns både utrustning och resurser för att snabbt upptäcka och hantera situationen. Det finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och gasutsläpp och Preemraff GOR har operatörer som finns på plats dygnet runt. Vid ett nödläge kan externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet, såsom kommunal räddningstjänst, polis och ambulans. Vid en eskalerad brand kommer Släckmedelscentralen (SMC) i Göteborg att inkallas. 

SMC kan snabbt mobiliseras och har stora resurser för brandbekämpning. Göteborgshamn har det övergripande samordningsansvaret i Skarvikshamnen vid ett nödläge och ansvarar tillsammans med den kommunala räddningstjänsten för den insats som då krävs. Preemraff GOR deltar som sakkunnig och bistår med information.

Kontaktuppgifter

För tillsyn enligt Sevesolagstiftningen ansvarar Länsstyrelsen.
Vidare information om planerade och genomförda tillsyner kan erhållas via Länsstyrelsen.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 010-224 4000
E-post: miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Kontaktuppgifter Preemraff Göteborg:
Raffinaderivägen 25
418 79 Göteborg

Telefon: 010 450 4000