Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Preems depå i Norrköping

Information enligt Sevesodirektivet för Preems depå i Norrköping (Uppdaterad 2023-08-28).

Preems depå i Norrköping är belägen i Norrköpings energihamn. Depån lagrar och hanterar förnybara råvaror, brandfarliga vätskor och andra kemiska produkter.

Produkter/råvaror till depån levereras med fartyg, lastbil eller tankbil. Utlastning sker med fartyg eller tankbil.

Preems depå i Norrköping omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381). För att åstadkomma en tolerabel risknivå ska verksamheten bedrivas på ett sådant sätt att brand, explosion och andra olyckor förhindras genom förebyggande arbete. Om en olycka ändå inträffar ska konsekvenserna kunna begränsas och avhjälpas. Preem har skyldighet att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa, samt att samverka med kommunens räddningstjänst.

Risker och kemikaliehantering

Preems depå i Norrköping hanterar och lagrar brandfarliga vätskor. De är i olika mån giftiga, miljöfarliga och hälsovådliga. De brandfarliga vätskorna som hanteras vid depån och dess egenskaper framgår av nedanstående tabell:

Ämne:

Egenskaper:

Bensin, Diesel, Eldningsoljor, Förnybara biooljor och fetter.

Brandfarliga vätskor, giftiga, miljöfarliga, misstänks vara cancerogena.

Kemikalieolyckor

I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats och de största riskerna med verksamheten är:

  • Läckage som antänds och leder till brand. Detta kan leda till lokala skador på personal och anläggning. 
  • Läckage/spill av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten.

Om en olycka inträffar

Om det inträffar en allvarlig olycka informeras allmänheten genom ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Viktigt meddelande till allmänheten ger information om vad som har hänt och vad du ska göra. Detta meddelande sänds ut via lokalradio och TV. Meddelandet kan föregås av utomhuslarm med tyfon (en 7 sekunders lång ton följt av 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter). SOS Alarm kan sända ut ett talmeddelande till fasta telefoner i närområdet samt skicka ut ett SMS till adressregistrerade mobiltelefoner.

Om VMA sänds ut, vidta nedanstående åtgärder:

  1. Sök skydd inomhus, gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
  2.  Stäng dörrar och fönster, även innerdörrar.
  3. Slå av ventilation, fläktar och stäng ventiler.
  4. Lyssna på Sveriges Radio (P3 och P4) eller titta på Sveriges Television för vidare information.

113 13 är Sveriges nationella nummer vid allvarliga olyckor och kriser. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information. Vid olyckshändelse ska alla eventuella instruktioner och order från den kommunala räddningstjänsten följas.

Vår beredskap

Skulle en olycka inträffa finns både utrustning och resurser för att snabbt upptäcka och hantera situationen. Det finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och gasutsläpp och depån i Norrköping har operatörer i beredskap dygnet runt.

Vid ett nödläge larmas och involveras den kommunala räddningstjänsten, polis och ambulans. Vid en eskalerad brand kommer Släckmedelscentralen (SMC) att tillkallas. SMC kan snabbt mobiliseras och har stora resurser för brandbekämpning.

Norrköpings hamn har det övergripande samordningsansvaret i Energihamnen vid ett nödläge och ansvarar tillsammans med den kommunala räddningstjänsten för den insats som då krävs. Preems depå deltar som sakkunnig och bistår med information.

Kontaktuppgifter

För tillsyn enligt Sevesolagstiftningen ansvarar Länsstyrelsen. Vidare information om planerade och genomförda tillsyner kan erhållas via Länsstyrelsen.

Kontaktuppgifter: 
Telefon: 010-223 50 00
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

Kontaktuppgifter Preems depå 

Hanholmsvägen 91 
602 38 Norrköping