Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Preems depå i Halmstad

Information enligt Sevesodirektivet för Preems depå i Halmstad (Uppdaterad 2024-04-23).

Preems depå i Halmstad är belägen i Hamnen i Halmstad kommun Depån lagrar och hanterar, brandfarliga vätskor.

Produkter/råvaror till depån levereras med fartyg. Utlastning sker mestadels med fartyg men även överpumpningar förkommer.

Preems depå i Halmstad omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381). Och är en lägre klassad anläggning. För att åstadkomma en tolerabel risknivå ska verksamheten bedrivas på ett sådant sätt att brand, explosion och andra olyckor förhindras genom förebyggande arbete. Om en olycka ändå inträffar ska konsekvenserna kunna begränsas och avhjälpas. Preem har skyldighet att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa, samt att samverka med kommunens räddningstjänst.

Risker och kemikaliehantering

Preems depå i Halmstad hanterar och lagrar brandfarliga vätskor. De är i olika mån giftiga, miljöfarliga och hälsovådliga. De brandfarliga vätskorna som hanteras vid depån och dess egenskaper framgår av nedanstående tabell:

Ämne:

Egenskaper:

Diesel, eldningsoljor.

Brandfarliga vätskor, giftiga, miljöfarliga, misstänks vara cancerogena.

Kemikalieolyckor

I verksamhetens riskanalyser har ett antal möjliga olyckor identifierats och de största riskerna med verksamheten är:

  • Läckage som antänds och leder till brand, kan leda till lokala skador på personal och anläggning.
  • Läckage/spill av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten.

Om en olycka inträffar

Om det inträffar en allvarlig olycka informeras allmänheten genom ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Viktigt meddelande till allmänheten ger information om vad som har hänt och vad du ska göra. Detta meddelande sänds ut via lokalradio och TV.

Meddelandet kan föregås av utomhuslarm med tyfon (en 7 sekunders lång ton följt av 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter). SOS Alarm kan sända ut ett talmeddelande till fasta telefoner i närområdet samt skicka ut ett SMS till adressregistrerade mobiltelefoner.

Om VMA sänds ut, vidta nedanstående åtgärder:

  1. Sök skydd inomhus, gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
  2. Stäng dörrar och fönster, även innerdörrar.
  3. Slå av ventilation, fläktar och stäng ventiler.
  4. Lyssna på Sveriges Radio (P3 och P4) eller titta på Sveriges Television för vidare information.

113 13 är Sveriges nationella nummer vid allvarliga olyckor och kriser. Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information. Vid olyckshändelse ska alla eventuella instruktioner och order från den kommunala räddningstjänsten följas.

Vår beredskap

Skulle en olycka inträffa på depån har vi goda samarbeten med räddningstjänsten och närliggande bolag. För beredskapshändelse i Halmstad har operatörer i Helsingborg beredskap dygnet, där även personal från Karlshamn är behjälpliga.

Vid ett nödläge larmas och involveras den kommunala räddningstjänsten, polis och ambulans. Vid en eskalerad brand kommer Släckmedelscentralen (SMC) att tillkallas. SMC kan snabbt mobiliseras och har stora resurser för brandbekämpning.

Kontaktuppgifter

För tillsyn enligt Sevesolagstiftningen ansvarar Miljökontoret i Halmstad. Vidare information om planerade och genomförda tillsyner kan erhållas via Miljökontoret i Halmstad.

Kontaktuppgifter Preems depå

Oljehamnsleden 59
252 25 Helsingborg