Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2024-03-07

Pressmeddelande

Delårsrapport: Starkt fjärde kvartal i en orolig omvärld

Preems fjärde kvartal markerar avslutningen på ett år som kan sammanfattas som ett av de finansiellt mest stabila i företagets historia. Detta trots något svagare raffinaderimarginaler, planerat underhållsarbete på raffinaderiet i Göteborg och en orolig omvärld med makroekonomiska osäkerheter.

Finansiell utveckling, oktober – december 2023

  • Försäljning för fjärde kvartalet 2023 uppgick till 31,483 MSEK, jämfört med 38,240 MSEK för det fjärde kvartalet 2022.
  • Justerat EBITDA* uppgick till 1,861 MSEK för det fjärde kvartalet 2023, jämfört med 2,369 MSEK för samma period föregående år.
  • Nettoresultatet uppgick till -1,668 MSEK för det fjärde kvartalet 2023, jämfört med 265 MSEK för samma period 2022.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten, för förändringar i rörelsekapital, för fjärde kvartalet 2023 uppgick till 509 MSEK, jämfört med 707 MSEK för samma period 2022.
  • Finansnetto uppgick till -184 MSEK för det fjärde kvartalet, jämfört med negativa 48 MSEK för fjärde kvartalet 2022.
  • Total likviditet** uppgick till 19,433 MSEK per den 31 december 2023, jämfört med 14,732 miljoner per den 31 december 2022.

Magnus Heimburg, vd på Preem kommenterar:

- Jag är nöjd över att vi kan summera årets fjärde kvartal med svarta siffror, med ett justerat EBITDA på 1,861 miljoner kronor. Det finansiella resultatet påverkades till största del av något svagare raffinaderimarginaler, och det planerade underhållsstoppet i Göteborg. Jag är stolt över bolagets engagemang i vår strategiska omställning, där vi stärker vår roll som en ledande producent av förnybara drivmedel för vägtrafiken, sjöfarten och flyget, säger Magnus Heimburg, vd på Preem. 

- Affärsområdet Supply & Refining rapporterade ett justerat EBITDA på 1,917 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023, vilket är en minskning från 2,493 miljoner kronor under samma period förra året.

- Affärsområdet Marketing & Sales rapporterade ett starkt resultat för det fjärde kvartalet. EBITDA uppgick till 224 miljoner kronor, vilket är en märkbar ökning från 136 miljoner kronor från samma period under föregående år. Det förbättrade resultatet drevs av stärkta marginaler, vilket till viss del pressades av lägre försäljningsvolymer.

- Det fjärde kvartalet innebar även två viktiga milstolpar för Preem. På raffinaderiet i Göteborg började vi produktion av Preems första egenproducerade HVO. Det innebär att vi breddat vårt produktsortiment och ger oss tillgång till nya marknader.

- Preem styrelse fattade dessutom ett investeringsbeslut på 5,5 miljarder kronor för att bygga om den så kallade ICR-anläggningen vid raffinaderiet i Lysekil. Beslutet möjliggör en ombyggnation av dagens befintliga dieselanläggning, till att anläggningen kommer att bli Skandinaviens största produktion av förnybart flygbränsle och HVO.  ICR-anläggningen kommer årligen producera 1,2 miljoner förnybara kubikmeter från och med år 2027.  Det gör att Preems totala kapacitet på raffinaderierna ökar till 2,5 miljoner kubikmeter, säger Magnus Heimburg i en avslutande kommentar.

* Justerat EBITDA – definieras som EBITDA justerad för lagervinster/-förluster, valutakursomräkningsdifferenser och för nettovinst/-förlust på oljederivat värderade till verkligt värde.

** Total likviditet – Kassa och kassaekvivalenter samt oanvända beviljade faciliteter.