Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2022-04-25

Pressmeddelande

Preem tecknar låneavtal om 3 miljarder kronor med Svensk Exportkredit

Som ett led i strategin att ställa om till storskalig förnybar drivmedelsproduktion avser Preem att teckna ett låneavtal om tre miljarder kronor med Svensk Exportkredit (SEK). Lånet omfattas av Riksgäldens program för gröna kreditgarantier.

Detta är den första garantin Riksgälden ställer ut inom ramen för statens gröna garantiprogram och avser finansiera Preems planerade storsatsning på raffinaderiet i Lysekil för produktion av biodiesel baserad på förnybar råvara. En produktion som kommer att spela en central roll för transportsektorn framöver, och bidra till ökad svensk självförsörjning av biodrivmedel.

– Preem genomför den största omställningen i företagets historia, och just nu pågår en rad avgörande projekt vid våra raffinaderier som ska ta oss till en klimatneutral verksamhet. Tack vare lånet kan vi nu snabba på våra investeringar och säkra ett ökat utbud av hållbara biodrivmedel till svensk transportsektor, säger Lina Stolpe, CFO på Preem.

Den totala kostnaden för Preems investering är 3 525 miljoner och bolaget erhåller ett grönt lån om 3 miljarder av SEK. Lånet löper på 7 år och garanteras av Riksgälden med en grön kreditgaranti som täcker 80 procent av lånebeloppet.

– Att minska den globala klimatpåverkan är en av vår tids viktigaste utmaningar. Finansieringen av Preem är en del av SEK:s satsning för att stödja exportindustrins omställning och konkurrenskraft, och nå Sveriges högt satta klimatambitioner, säger Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit.

Lånet är öronmärkt till investeringen vid raffinaderiet i Lysekil avseende ombyggnationen av den så kallade Synsat-anläggningen som idag producerar diesel. Målet är att ombyggnationen ska öka Preems produktion av biodrivmedel med uppemot 950 000 kubikmeter årligen, vilket minskar de fossila koldioxidutsläppen i användarledet med åtminstone 1,7 miljoner ton per år.

För att kunna ta del av statens gröna kreditgarantier krävs att den aktuella investeringen bidrar till Sveriges miljö- och klimatpolitiska mål. Låneavtalet med SEK är villkorat dels av godkännande från Preem-koncernens andra externa finansiärer och dels av att nödvändiga miljötillstånd erhålls. Beslut om miljötillstånd för det aktuella projektet fattas av Mark- och miljödomstolen.