Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2018-03-19

Pressmeddelande

Bokslutskommuniké januari-december 2017: Solid lönsamhet för Preem

Preems ackumulerade resultat för de tolv månaderna 2017 blev, efter finansiella poster och före skatt, 3 971 MSEK (1 431). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, ökade till 78 581 MSEK (66 225). – Den ökande omsättningen beror främst på ett högre oljepris och produktpriser, kommenterar Petter Holland, vd Preem.  Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och valutapåverkan på lager, ökade till 3 188 MSEK (2 399) för helåret 2017.

Preems produktion, ackumulerat tolv månader, var 17,5 (17,8) miljoner kubikmeter, vilket är en nedgång med 1,5 procent jämfört med 2016, vilket i huvudsak beroende av ett planerat revisionsstopp vid anläggningen i Göteborg under hösten.

Råoljepriset ökade och slutade på 66,5 USD/fat i december 2017, jämfört med 54,9 USD/ fat i december 2016.

Raffineringsmarginalen för helåret 2017 var cirka 1 USD/fat bättre än 2016-års marginaler. Raffineringsmarginalen vid anläggningarna i Göteborg och Lysekil inledde fjärde kvartalet på en hög nivå, men mattades under slutet av november och inledningen av december till följd av fallande bensinmarginal globalt.

Rörelseresultatet för segmentet Varuförsörjning och Raffinering uppgick sammantaget till 1 514 (1 618) MSEK i det fjärde kvartalet och 4 403 (3 799) MSEK för helåret 2017.

Rörelseresultatet för segmentet Marknad och Försäljning uppgick till 200 (155) MSEK i det fjärde kvartalet och till 581 (590) MSEK för helåret 2017.

– Vi kan konstatera att försäljningsvolymen ökade under det fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016. Detta som ett resultat av nya stora volymavtal, samt vår expansion i Norge, kommenterar Petter Holland, vd Preem.

Preems årsredovisning för 2017 planeras att offentliggöras den 26 april 2017 via preem.se

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01
Niclas Brantingson, presschef Preem, 070-362 03 99, niclas.brantingson@preem.se
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070-450 12 22

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.