Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

2016-05-24

Pressmeddelande

Ny pilotanläggning för förnybara drivmedel

Nu byggs en så kallad slurry-hydrokrackerpilotanläggning för förnybara drivmedel baserade på skogsråvara i Piteå. Den ska bidra till att transportsektorn blir fossilfri år 2030 och Preem är en av flera finansiärer i projektet.

I Sverige har det hittills saknats forskningsanläggningar för uppgradering av olika bioråvaror till förnybara drivmedel i pilotskala. Anläggningen i Piteå ska bidra till att utveckla ny teknik för att öka produktionen av svenska förnybara drivmedel. Preem kan redan idag ta emot förnybar råvara, till exempel tallolja och omvandla de till högklassig HVO-diesel, identisk med fossil diesel.

– Preem har som mål att framställa ca 3 miljoner ton förnybara drivmedel år 2030. Volymen motsvarar lite drygt Preems försäljning på den svenska marknaden. En kritisk framgångsfaktor är tillgång på hållbara råvaror och lignin från svenska massabruk är en råvara vi tror kommer att spela en stor roll i omställningen, säger Petter Holland, vd på Preem.

Den pilotanläggning som ska uppföras på SP ETC, i Piteå, under 2016 ger möjlighet att processa upp till några hundra liter per dygn. Anläggningen har nödvändiga processteg och är tillräckligt stor för att kunna skalas upp. Utmaningen är att tillverka ett flytande lignin som Preem sedan kan processa till förnybar bensin och förnybar diesel i sina raffinaderier. En bedömning visar att bortåt två miljoner ton svartlutslignin kan utvinnas per år från svenska massabruk (10 TWh/år) vilket i sin tur ger lika mycket förnybara drivmedel.

Vi är mycket glada för att vara värd för satsningen och att kunna agera som en innovationspartner till näringsliv och akademi. Anläggningen kompletterar övriga pilotmiljöer och kan spela en viktig roll för utveckling av klimatsmarta drivmedel till nya lönsamma produkter, säger Markus Norström, affärsområdeschef Energi på SP.

Fakta om projektet:
Finansiärer av projektet är Energimyndigheten, Kempestiftelserna, SP ETC, Preem och Chalmers. Energimyndighetens finansiering kommer från Biodrivmedelsprogrammet: Termokemiska processer. SunCarbon är en huvudintressent i projektet och genomför konceptverifieringsdelen tillsammans med SP ETC.

Fakta om Lignin:
Lignin är ett av de mest allmänt förekommande
organiska föreningarna i naturen och är ett samlingsnamn på en serie av polymera aromatiska föreningar som ingår i växters cellväggar. Råvaran vid tillverkningen kan exempelvis baseras på rester från skogsindustrin eller från jordbruk.