Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2011-04-29

Pressmeddelande

Ett bra år för Preem

Preems resultat för 2010 blev, efter finansiella poster och före skatt, 1 822 MSEK (3 828). Avkastningen på arbetande kapital blev 15 %. Preems operativa resultat för 2010 är i nivå med föregående år, men väsentligt lägre lagerprisvinster för 2010 har haft en negativ påverkan på Preems sammanlagda resultat. Omsättningen inkl punktskatter steg till 87 004 MSEK(73 592) vilket var en effekt av ökande världsmarknadspriser på olja som till viss del eliminerades av en svagare dollarkurs.

- Jag är mycket nöjd med Preems resultat utifrån de tuffa marknadsförutsättningar som vi haft att arbeta med under 2010. Trots en svag efterfrågan har Preem gjort ett bra år och vi har överträffat vår plan både operativt och finansiellt. Nyckeln har varit en hög tillgänglighet i våra raffinaderier, säger Michael G:son Löw, VD och koncernchef Preem AB. Även produktionen ökade till 18 347 KM3 (17 945) vilket var en ökning med 2 % jämfört med föregående år. Värdet av Preems export steg till 47 590 MSEK (38 631).

- Preems stations- och företagsförsäljning överträffadede årets förväntningar. Strukturförändringarna i vårt stationsnät har börjat ge effekt. Vårt långsiktiga mål är att öka marknadsandelarna i takt med att vi vässar vårt kunderbjudande och att vår produktmix framöver successivt ska innehålla mer av förnybara råvaror. Intresset är mycket stort för vår nya Evolution Diesel, avslutar Michael G:son Löw.

Preems goda resultat ger även utdelning till de anställda genom det vinstdelningsprogram som företaget har. I år ger vinstdelningsprogrammet full pott, 20.000 kr till varje medarbetare.