Preem Logo

Sök efter något i sökfältet ovan för att visa resultat

Välkommen till vår nya group-sajt. Hittar du inte det du söker eller vill lämna feedback,mejla oss här.

2008-03-20

Pressmeddelande

Starkt resultat i Preem ger full pott till de anställda

Preems resultat för 2007 blev efter finansiella poster 3 414 MSEK (1 859) och omsättningen uppgick till 63 914 MSEK (67 435). Avkastningen på arbetande kapital blev 29 % (21).

- Lagervinster till följd av de stigande oljepriserna är en bidragande orsak till vårt näst starkaste resultat någonsin. Under året steg råoljepriset från 59 USD/fat till 96 USD/fat vid årets slut, säger Preems VD och koncernchef, Michael G:son Löw.

Prisökningen på råolja, och färdiga produkter, var ett resultat av flera faktorer; minskade produktionskvoter från OPEC länderna, låga lagernivåer i framförallt USA, geopolitiska oroligheter samt ett ökat inslag av spekulativ handel. Produktpriserna följde i stora drag priset på råolja. Detta gällde särskilt under andra kvartalet då efterfrågan på bensin var hög och lagernivåerna på bensin i USA var låga

Totalt raffinerade Preem 15,1 miljoner m3 (17,3) petroleumprodukter. Drygt 67% av produktionsvolymen exporterades till värde av 39 851 MSEK (41 473).

ÖVERSYN OCH UNDERHÅLLSSTOPP PÅ RAFFINADERIERNA Under året genomfördes planerade storstopp med översyn och underhållsarbeten på Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil. Huvudskälet för översynen är att genomföra lagstadgade inspektioner av tryckkärl. Samtidigt genomförs underhållsarbeten och projektinstallationer, som kräver att anläggningarna inte är i drift. Även förberedelser för planerade uppgraderingar av raffinaderierna utförs. Denna typ av underhållsstopp sker för närvarande vart fjärde år i Göteborg och vart femte år i Lysekil.

- Underhållstoppen innebar att vår produktion sjönk med drygt 12%, dvs drygt 2 miljoner kubikmeter jämfört med ett normalår. Stoppen medför att raffinaderierna står helt stilla under en period vilket självfallet dämpat resultatutfallet för året, säger Michael G:son Löw

SVENSKA MARKNADEN På den svenska marknaden visade Preems direktförsäljning till företag (B2B) ett starkt resultat. Samtidigt fortsatte den svenska bensinstationsmarknaden att visa svaga resultat. Främsta orsaken till den dåliga lönsamheten är de många och långvariga priskrigen. Den minskande lönsamheten gör att stationer med låga försäljningsvolymer på sikt kommer att läggas ner.

- Vi utvärderar kontinuerligt våra stationer för att se att våra förbättringsåtgärder ger effekt. Så här långt har ombyggnaden av 40 stycken utvalda konceptstationer visat på ökad lönsamhet samt även blivit prisbelönade med bl.a Arlas guldko för bästa snabbmålsbutik och engelska DBA´s Design Effectiveness Award för den nya designen på stationerna, fortsätter Michael G:son Löw.

FRAMTIDA SATSNINGAR Närmast arbetas med möjligheterna att ställa om till ökad bioraffinering. I samarbete med expertis och forskare har olika förstudier genomförts för att se över de tekniska förutsättningarna att öka andelen biokomponenter i raffinaderiernas produktionsprocesser.

- Samhället ställer ökade krav på bättre och mer miljöanpassade drivmedel. För oss är det en stor utmaning att ställa om från att vara en renodlad oljeproducent till att vara en drivmedelstillverkare med betydligt större andelar av biokomponenter i våra produkter. Det är dock viktigt att göra rätt och att säkerställa att de biobränslen vi väljer också är långsiktigt hållbara, fortsätter Michael G:son Löw.

VINSTDELNING TILL PERSONALEN Preems goda vinster de senaste åren har också resulterat i utdelning till de anställda genom det vinstdelningsprogram som företaget har. För tredje året i rad ger vinstdelningsprogrammet full pott till de anställda, 20.000 kr vardera.

- Det har varit ett intensivt år för Preems medarbetare vilket gör att maximal utdelning till våra anställda blir ett mycket trevligt avslut på verksamhetsåret 2007, avslutar Michael G:son Löw.

PRESS OCH MEDIEFRÅGOR Thomas Ögren, Presschef Preem Petroleum AB, mobiltelefon 070 - 450 10 01